Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 22 Декември 2022г. 09:40ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 12. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Програма за работа на Общински съвет- Пещера за 2023 година.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

2. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода юли- декември 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

3. Отчет за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода юли - декември 2022 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Златка Гемиева, Началник отдел „Европейски фондове и обществени поръчки"

4. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2022г. и разчета за капиталови разходи за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

5. Одобряване на План - сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2023г. на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

6. Изменение и допълнение на Решение №369/07.04.2022г. на Общински съвет- Пещера за приемане на бюджета на Община Пещера за 2022г. в Приложение № 12"Списък на пътуващите".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

7. Дарение на поземлен имот, собственост на Трайчо Борисов Гаджев, находящ се в землището на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

8. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод чрез два броя кабелни линии 20 Kv с входящ и изходящ кабел до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

9. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод чрез два броя кабелни линии 20 Kv с входящ и изходящ кабел до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1575 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

10. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.362 и отреждане в УПИ XI-3.362, „За Фотоволтаична централа /ФЕЦ/" в местност „Лагера" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

11. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.430 и отреждане в УПИ XIІ-3.430, „За Фотоволтаична централа /ФЕЦ/" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

12. Даване на съгласие възлагане на проектиране на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на изменение на регулационните линии на улица с о.т. 211-210-209 /част от улица „Шипка, с.Радилово, поземлен имот с идентификатор 61371.501.2567 по КККР на с.Радилово/.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

13. Схема за преместваем обект на територията на гр. Пещера по чл.56 от ЗУТ- паметник на капитан Николай Сафонов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция
„Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

14. Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектни предложения по Компонент 1 и Компонент 2 по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда", за получаване на средства за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост, Компонент 1 „Образование и умения", Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Златка Гемиева, Началник отдел „Европейски фондове и обществени поръчки"

15. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата", Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

16. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

17. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069