Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Януари 2023г. 16:45ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 01. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Пещера за мандат 2019-2023г.
Докладва: Йордан Младенов - Кмет на Община Пещера

2. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода юли 2022г. – декември 2022г.
Докладва: д-р Николай Пенев-Председател на Общински съвет- Пещера

3. Приемане на Отчет за изпълнението на приетите от Общински съвет- Пещера актове за периода 01.07.2022г. до 31.12.2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова- Секретар на Община Пещера

4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

5. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев - Главен Архитект на Община Пещера

6. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева- Гл. експерт „Образование"
7. Приемане на Общински план за младежта за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева - Гл. експерт „Образование"

8. Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов-
Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

9. Приемане на Спортния календар на Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Костадин Кехайов - Гл. специалист „Спорт и туризъм"


10. Приемане на «Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик» за периода 2021-2028г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

11. Изменение и допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Христина Дачева- Началник отдел „Административно правно и информационно обслужване"

12. Приемане на дарения за мобилна ледена пързалка в гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева-
Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

13. Извършени разходи за командировки в чужбина от кмета на общината за периода 01.06.2022 до 31.12.2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева-
Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

14. Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED)" за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 1), Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика", Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева-
Началник отдел „Европейски фондове и обществени поръчки"

15. Даване на съгласие за учредявне на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала върху него.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева - Заместник кмет на Община Пещера


16. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069