Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 30 Декември 2008г. 14:08ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 1194/30.12.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА МОНТИРАНЕ НА
МОБИЛНА ГАРАЖНА КЛЕТКА

1. Предмет на конкуса: терен с площ 20 кв.м. общинска собственост с местонахождение УПИ ІІІ – Жилищно строителство в кв.124 по ПУП на гр.Пещера, съгласно одобрената схема за разполагане на мобилна метална гаражна клетка.
2.Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка от 24 лева без ДДС.
3. Срокът за отдаване под наем на терена е 5 години. 5.Класирането на кандидатите ще се извърши в съответствие с предложената от тях най-висока месечна наемна цена.
6.Конкурсът ще се проведе на 30.01.2009 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр.Пещера.
7.Депозитът за участие е в размер на 24 лв.
8.Утвърдената конкурсна документация може да се получава до 16:00 ч. на 29.01.2009 г. в стая №17 на първия етаж на Общинската администрация срещу заплатена сума от 10 лева в касата на Общината.
9. Депозит за участие и такса за закупуване на конкурсната документация се внасят в касата на Общината – стая №1 на втория етаж до 16 часа на 29.01.2009 г.
10. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17 ч. на 29.01.2009 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на Общинската администрация.
11. В конкурса могат да участват само физически лица, които отговарят на следните условия:
1)да имат собствено жилище в жилищния блок на ул. «М.Такев» №35 гр.Пещера и собствен лек автомобил;
2)участниците и членовете на техните семейства да не притежават собствен гараж в гр.Пещера.
12. Задължителни документи за участие в конкурса са:
12.1. Заявление за участие по образец;
12.2. Копие на регистрационния талон на лекия автомобил;
12.3. Декларация, че участникът е собственик на жилище намиращо се на ул. “М.Такев” №35 гр.Пещера, както и че той и членовете на неговото семейство не притежават собствен гараж в гр.Пещера;
12.4. Документ за внесен депозит за участие в конкурса;
12.5. Документ за закупени конкурсни книжа;
12.6. Декларации по образец;
12.7.Предложение за месечна наемна цена;
12.8.Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
12.9. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.
13.Всички изброени документите за участие в конкурса и предложението за месечна наемна цена да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника и цялостно наименование на обекта на конкурса.
14. Оглед на терена може да се извършва всеки работен ден до датата на конкурса след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №17 на Общинската администрация.


За справки: тел.: 0350/ 6-22-03, в.119.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069