Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 22 Февруари 2023г. 16:37ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Критерии за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен на община Пещера през отоплителен сезон 2023г.-2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

2. Приемане на годишен план за паша за стопанската 2023-2024г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасища, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържане на пасища, мери и ливади.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция ТСУОС

3. Приемане на Стратегия за опазване на културното наследство 2023-2029г. на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов,
Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

4. Информация за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда- Кризисен център гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Мария Чешмеджиева, Управител на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда- Кризисен център гр. Пещера.

5. Информация за дейността на дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Соня Бурова, Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера

6. Годишен отчет за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Маргарита Радева – Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера

7. Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Аксения Лулова – Директор на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера

8. Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на „ВКС" ЕООД гр. Пещера.
Докладва: Васил Батаклиев – ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД
гр. Пещера

9. Предоставяне право на безвъзмездно ползване на част от имот-частна общинска собственост на «Автобусен транспорт- Пещера» ЕООД.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов,
Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

10. Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване към съществуващи Гаражи с идентификатори 56277.504.447.2 и 56277.504.447.1 в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.447 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

11. Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване в поземлен имот с идентификатор 56277.501.10 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

12. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 и Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

13. Приемане на дарение след изграждането на водопроводна и канализационни мрежи, които ще обслужват квартали 182а, б, в, г, д, е, ж, и, к, включително връзки по ул."Брегалница" и по ул."Свобода", кв.Луковица, гр.Пещера, собственост на Фондация „Тръст за социална инициатива".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

14. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069