Четвъртък, 23 Май 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси О Б Я В Л Е Н И Е
О Б Я В Л Е Н И Е Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

23.02.2023г.

За свободно работно място

„Автобусен транспорт – Пещера“ ЕООД

О Б Я В Я В А:

Свободно работно място за длъжността „Организатор, пътнически транспорт и касиер“, по трудово правоотношение.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

           1.1. Степен на образование - средно.

           1.2. Минимален професионален опит – не се изисква (наличието на професионален опит в сферата на транспорта е прдимство).

           2. Специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността, съгласно посочените разпоредби:

            2.1. да е дееспособно лице

           2.2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност

3. Допълнителни умения, квалификации и обстоятелства, носещи предимство на кандидатите:

3.1.Компютърна компетентност – MSoffice; Excel, internet

3.2. Познания на нормативната уредба, специфична за длъжността

3.3. Да притежава организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип.

4. Характер на работата:

Осъществява с помощта на технически средства (софтуер) организирането на автобусния транспорт; Осъществява дейности по продажба на билети и карти за ползване на автобусен превоз на пътници.

           5. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят са:

5.1.  Заявление до Управителя на „Автобусен транспорт-Пещера“ ЕООД (в свободна форма)

5.2.   Професионална автобиография.

5.3.   Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.

5.4.   Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5.5.   Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация (ако има такива).

5.6. Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност (свободна форма).

Копията от представяните документи да са ясни и четливи и заверени с „Вярно с оригинала“, лично от кандидата. При подаване на копия на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Копията на документите, удостоверяващи трудов стаж и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

6. Срок и място за подаване на документите

Документи се представят до 01.03.2023г. (включително), всеки работен ден от 8,30 до 17,30 часа в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Телефон за връзка: 0889014767 – Вр.ИД Управител на „Автобусен транспорт – Пещера“ ЕООД

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069