Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Март 2023г. 09:47ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 03. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2022г. на РУ Пещера.
Докладва: Главен инспектор Камен Радев – Началник на РУ Пещера

2. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Златка Златанова, Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и социални дейности

3. Информация за резултатите от представянето на Анализа на потребностите на Община Пещера от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и общественото обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

4. Предложение на Община Пещера за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

5. Приемане на информация за състоянието на спорта в Община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Костадин Кехайов, Главен специалист „Спорт и туризъм"

6. Приемане на Отчет за 2022г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

7. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов,
Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

8. Приемане на разчети за приходи и лимити за разходи преди приемането на бюджета на Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

9. Закупуване на един контейнеровоз за 4 куб. контейнери със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

10. Закупуване на багер товарач със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

11. Даване на съгласие за участие на Община Пещера като партньор в проект „Подобряване ролята на младежките политики за устойчиво развитие на селските райони", № 01C0192 (RuralYouthFuture), Първа покана за проектни предложения по Програма Интеррег Европа 2021-2027.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева- Началник отдел „Европейски фондове и обществени поръчки"

12. Даване на съгласие община Пещера да участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Местна инициативна група Пещера-Брацигово" („МИГ Пещера-Брацигово") по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева- Началник отдел „Европейски фондове и обществени поръчки"

13. Одобряване на Споразумение за сътрудничество за споделяне на услуга „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова- Секретар на Община Пещера

14. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.328 и отреждане му в УПИ I-2.328, „За Търговия, услуги и жилищно строителство" в местността „Долна Бялча" по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Арх. Лазар Ковачев – Главен архитект на Община Пещера

15. Учредяване на право на безвъзмездно ползване на помещения за нуждите на Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

16. Отказ на Община Пещера за изкупуване на недвижим имот - Сграда с идентификатор 56277.1.1751.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, собственост на Стефан Иванов Балабанов, Живка Стойкова Балабанова и Златка Иванова Балабанова.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"
17. Прекратяване на съсобственост върху Поземлени имоти с идентификатор 361247.501.491 и 36124.501.492 по ПУП на с. Капитан Димитриево с Тодор Николаев Зайчев.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

18. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 56277.504.445, - ПИ с идентификатор 56277.504.446; ПИ с идентификатор 56277.504.423; ПИ с идентификатор 56277.504.390, гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

19. Безвъзмездно и безсрочно предоставяне от Областна администрация Пазарджик на Община Пещера за управление и изпълнение на обществени функции на имот - частна държавна собственост съгласно Акт за частна държавна собственост № 7029, съставен на 16.11.2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

20. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069