Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.1.158 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №276/21.04.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за преотреждане на УПИ XXVI-1.158, „Паркинг, обслужващ сервиз и магазини“ /поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 по КККР на гр. Пещера/ в УПИ XXVI-1.158, „Паркинг, обслужващ сервиз, магазини и фотоволтаична ел. централа“, местност Долна Бялча. Запазва се устройствената зона - Смф /смесена многофункционална/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ до 30 на сто,съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069