Сряда, 24 Апр 2024
ПОКАНА Печат Е-поща
Проекти - BGENVIRONMENT – 4.004 – 0014

    13.04.2023г.

POKANA

 

 

  Пресконференцията ще се проведе в административната сграда на Община Пещера.

    На пресконференцията ще бъде представен проекта, целите, дейностите и резултатите му, както и получената подкрепа от ФМ на ЕИП. Основната цел на проекта е повишаване капацитета на общините Пещера, Батак, Садово и Стрелча за оценка на стратегическите им планове и програми във връзка с планиране и изпълнение на действия, водещи до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

   Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 280 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021“.

https://www.eeagrants.bg/

Press conference 27.04.2023 г.

On 27.04.2023, an opening press conference will be held under the project "BGENVIRONMENT - 4.004 - 0014 "Improving the capacity of administrations and pilot implementation of measures for successful adaptation to climate change in the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha" with the beneficiary Municipality of Peshtera. Partners in the project are the Municipality of Batak, the Municipality of Sadovo, the Municipality of Strelcha, the Association "Union for Bulgaria" and SUPRAS AC Norway.

The press conference will be held in the administrative building of Peshtera Municipality.

At the press conference, the project, its goals, activities and results, as well as the support received from the FM of the EEA, will be presented. The main goal of the project is to increase the capacity of the municipalities of Peshtera, Batak, Sadovo and Strelcha to evaluate their strategic plans and programs in relation to planning and implementation of actions leading to the reduction of greenhouse gas emissions and adaptation to climate change.

We work together for a greener, competitive and inclusive Europe.

The project is implemented with the financial support in the amount of 280 thousand euros provided by Iceland, Liechtenstein and Norway under the "Environmental Protection and Climate Change" program of the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 - 2021.

https://www.eeagrants.bg/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069