Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 557/27.04.2023г. нта Общински съвет- Пещера/

 

 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба определя специфичните изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.
(2) Наредбата определя и допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда, на територията на град Пещера и кварталите му.
(3) Наредбата се прилага за територията на град Пещера и неговите квартали и обхваща всички компоненти на градската среда.
Чл. 2. (1) За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформление на градската среда се определят стандарти, посочени в приложенията на настоящата наредба.
(2) Стандартите представляват архитектурно-градоустройствени, художествени и технически изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи и са задължителни за всички обекти на територията на града.
(3) Стандартите не се прилагат за:
1. територии и обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.
2. индивидуални едноетажни и двуетажни жилищни сгради с „ниско застрояване" в имоти частна собственост, разположени най-малко на 3,00 метра от уличната регулационна линия;
3. обектите по чл.147 (1) т.1-т.6, т.8-т.13 и т.15-т.16 от ЗУТ, в имоти частна собственост с изключение на тези по ал.1 т.7 и т.14.
Чл. 3. (1) Стандартите по предходните алинеи следва да се прилагат от всички лица, имащи качеството на възложител по смисъла на чл.161 от ЗУТ, с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.
(2) Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство, се съгласуват преди приемането им от Национален институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата.
Чл. 4. (1) Градската среда е система от градски пространства, компонентите и елементите в тях, с която се създава уникален и разпознаваем облик, характерен за града. За представяне на хармонизирания подход и неговото оформяне, неразделна част от наредбата са следните приложения в графичен и табличен вид:
1. Приложение 1: Компоненти и елементи на градската среда

2. Приложение 2: Зониране
а) Структура на градска тъкан
б) Урбанизирани ядра в землищната граница
3. Приложение 3: Взаимовръзка и йерархична зависимост между зоните
4. Приложение 4: Графична комуникация
5. Приложение 5: Зелена система а) Структура и компоненти б) Подход и развитие
6. Приложение 6: Архитектирна типология и характерни силуети а) Зона 1 и Зона 2
б) Зона 3 и Зона 4
(2) За градските паркове и градини се изработва индивидуален проект по общия
ред.

ГЛАВА ВТОРА ГРАДСКА СРЕДА. ЗОНИ

Раздел първи
Градска среда. Компоненти на градската среда

Чл. 5. (1) Компонентите на градската среда съдържат следните характеристики: цвят, форма, материал, осветеност, стил, размер, разположение, композиция и др.
Чл. 6. Компонентите на градската среда са:
(1) Елементи на градските пространства:
1. Улици, тротоари настилки на улични платна, бордюри, решетки около дървета, шахти, отводнителни решетки, огради и др.;
2. Пасажи, безистени, пешеходни участъци;
3. Площади;
4. Детски и спортни площадки;
5. Пространство пред и между сгради, постройки, съоръжения, алеи, улици и др.
6. Други знакови за града пространства с характерно въздействие.
(2) Елементите на сградите и постройките:
1. Дограми, балкони, остъкляване на балкони и лоджии, козирки, тераси, навеси;
2. Съоръжения по фасади – леки слънцезащитни съоръжения, декоративни решетки, тенти, перголи и ветрозащитни завеси, рекламни съоръжения;
3. Покриви с техните елементи за отводняване, комини, капандури, козирки, тераси и дограма.
(3) Други компоненти и архитектурни ансамбли:
1. Огради;
2. Елементи на градското обзавеждане – спирки на градски транспорт, пейки, осветителни тела – улични лампи, осветление в настилки, градинско и парково осветление, решетки около дървета, съдове за отпадъци, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, велостоянки, и др.;
3. Съоръжения – електрически и интернет-шкафове, табла и касети, предпазни кутии, трафопостове в отделни имоти и разположени между уличните регулационни линии и сградите на основно застрояване, информационни киоски, съоръжения за паркиране;
4. Елементи на зелената система – паркове, градини, улично озеленяване, кашпи, озеленени перголи и други.

5. Преместваеми и други обекти – павилиони, маси за консумация, щендери за цветя и зеленчуци, чадъри, тенти, навеси, рекламни и информационни елементи и др.;

Раздел втори
Зони на градската среда

Чл. 7. (1) Територията на град Пещера се разделя на зони, за които се определят специфични изисквания за оформяне на компонентите на градската среда.
(2) Зоните се обособяват съобразно своите специфични характеристики, в съответствие с предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) и Подробния устройствен план (ПУП), с цел интегрирането им в градската среда, както следва:
1. Устройствена зона за културно-историческо наследство - групови недвижими културни ценности (ГНКЦ) и единични недвижими културни ценности (ЕНКЦ) с техните охранителни зони;
2. Общестено-обслужваща зона (Ц) – смесена централна зона с обекти на административното обслужване, търговия и услуги, ведно с прилежащи площадни и пешеходни пространства;
3. Устройствена жилищна зона (Жк) – с преобладаващо комплексно застрояване ведно с прилежащи улици;
4. Устройствена жилищтна зона (Жм) – с преобладаващо нискоетажно застрояване, ведно с прилежащи улици;
5. Устройствена зона за производство и складове, ведно с прилежащи улици и елементи на техническата и социална инфраструктура;
6. Устройствена зона за озеленяване ведно с прилежащи улици, площади и пешеходни връзки.

Раздел трети
Изисквания към градската среда, нейните компоненти и техните елементи Специфични изисквания към компонентите на градската среда и техните
елементи в отделните зони

Чл. 8. (1) Компонентите на градската среда и техните елементи трябва да се изграждат и поддържат в добро техническо и естетическо състояние, да са безопасни и лесно разпознаваеми и да придават автентичен облик на града.
Чл. 9. (1). Специфичните изисквания към компонентите на градската среда и техните елементи, следва да отговарят на техническите стандарти и задължителните предписания, посочени в тази наредба и нейните приложения.
(2) Главният архитект на Община Пещера или упълномощено от него лице дава предписания за привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите и техническите изисквания, описани в тази наредба.
Чл. 10. Привеждането на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие с изискванията на тази Наредба се извършва от заинтересованите лица по чл.3 ал.1.

ГЛАВА ТРЕТА
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Раздел първи
Допълнителни изисквания към подробните устройствени планове и към обема и съдържанието на инвестиционните проекти за нови сгради, съоръжения и архитектурни ансамбли и при основен ремонт, реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, съоръжения и техните елементи

Чл. 11. (1) Със стандартите, приети по реда на тази наредба, могат да се въвеждат допълнителни изисквания към подробния устройствен план, които са задължителни при неговото одобряване.
(2) Допълнителните изисквания спрямо подробните устройствени планове се приемат с решение от Общинския съвет, след предложение от Главния архитект, на база специфични особености за имота.
Чл. 12. (1) Определят се допълнителни изисквания към инвестиционните проекти в територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на превантивна устройствена защита по чл.7 ал.2, т.1.
(2) Промяна на предназначението на обекти в сграда, недвижима културна ценност, се разрешава след съгласуване на проектната документация по реда на Закон за културното наследство (ЗКН);
(3) Поставяне на климатични инсталации по фасадите на сгради към улицата, улиците (при две и повече улици) в среда на паметници на културата, става само и единствено при съгласувана от Главния архитект схема за подредба на климатичните тела, прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана;
(4) В имоти без статут на недвижима културна ценност, но в охранителната зона на недвижима културна ценност (НКЦ), се допуска промяна на застрояването и ново застрояване при съобразяване на архитектурата на НКЦ и местните характеристики по отношение на мащаб, пропорции, материали, начин на обработка и цвят на НКЦ.
Чл. 13. Допълнителни изисквания за територии или части от тях с особена териториална защита и с режим на застрояване, прилежащо към важни транспортни и/или пешеходни артерии:
1. В териториите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии, максимално се запазва съществуващото улично озеленяване и се дообогатява, а новите улични фронтове, когато е възможно, се изграждат с висока едроразмерна дървесна растителност. Зелените площи се устройват с местни растителни видове или с традиционни за уличното озеленяване на града.
2. Пешеходните площи се изграждат от дълготрайни материали, отговарящи на местните климатични особености и лесна поддръжка.
3. Елементите на градското обзавеждане (пейки, кошчета, стойки за велосипеди, стълбове за осветление и т.н.) се изработват по индивидуални проекти чрез конкурс или се използват готови каталожни продукти, одобрени от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), като се подчиняват на единна концепция за визия по отношение на дизайн, материали и детайли.
4. В имотите, граничещи с транспортни и/или пешеходни артерии, паркирането се осигурява във вътрешността на имота с единичен автомобилен подход за достъп, а при свързано застрояване – с проход със светла височина най-малко 3,20 м, като партерите към уличната регулация се изграждат за обществено обслужване и публичен достъп;

5. Не се допуска разполагане на ОВК (Отопление, вентилация и климатизация) инсталации по покривите и фасадите към улицата без да бъдат визуално прикрити с ограждащи ажурни конструкции и/или шумозаглушителни пана.
Чл. 14. (1) Инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на съществуващи сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи включват към съответната проектна част – „Архитектурна",
„Конструктивна", „Паркоустрояване и благоустрояване" или друга, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, становище за спазване на съответния стандарт, одобрен по реда на Наредбата.
(2) В случаите по чл. 147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, се изготвя и представя от възложителя становище, в съответствие с изискванията на тази наредба.
(3) Становището по ал.1 и ал.2 се изразява във визуализиране на компонентите на градската среда и техните елементи в съответствие със стандартите, одобрени в наредбата, чрез чертежи, графики, фотореалистични изображения или обяснителна записка, поясняваща спазването на стандарта в проектното решение и във взаимовръзка с представените части на инвестиционния проект.
Чл. 15. (1) Органът, компетентен да одобри инвестиционния проект, съгласува и съответните обосновки и графични материали за съответствие със стандартите в тази наредба, посочени в приложенията и при условията, регламентирани в глава осма на ЗУТ.
Чл. 16. (1) При одобряването на инвестиционните проекти, следва да се съблюдава спазването на съответствие на инвестиционния проект с изискванията на настоящата наредба, като съответният стандарт се вписва като условие в издаденото разрешение за строеж по реда на чл.148 от ЗУТ.
(2) При констатирани несъответствия между инвестиционния проект и стандартите и техническите изисквания в настоящата наредба, компетентният орган дава указания на заинтересованите лица по чл.3 ал.1 да ги отстрани с указан срок.
(3) След отстраняване на несъответствията, компетентният орган издава разрешение за строеж, ако внесеният проект по всички части отговаря на нормативните изисквания, включително на изискванията по тази наредба.

Раздел втори
Допълнителни изисквания към сградите и елементите на градската среда

Чл. 17. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни да ги поддържат в добро техническо състояние и в подходящ естетически вид, включително съответстващ на одобрените с настоящата наредба технически изисквания и стандарти.
Чл. 18. Собствениците на сгради, постройки, съоръжения и инсталации са длъжни превантивно да вземат мерки за обезопасяване на собствеността си с оглед обществената безопасност.
Чл. 19. В жилищните комплекси, в териториите с комплексно жилищно строителство със сгради, предимно изградени по индустриален способ, новопроектираните сгради следва да бъдат само с плосък покрив, без терасовиден етаж.
Чл. 20. (1). При изготвяне на инвестиционен проект за нова сграда, включена в режим на свързано застрояване, цветовото решение на фасадите ѝ, следва да бъде съобразено с цветовото решение на фасадите на съседните изградени сгради.
(2). Отклонение от ал. 1 се допуска, когато :

1. при изготвяне на общо художествено силуетно решение, включващо съседните сгради в ансамбъл, се използват цветове в обща гама или в контраст и като оттенък или нюанс.
2. при прилагане на индивидуални мерки за енергийна ефективност (саниране) по фасадните стени на жилищни сгради, които не участват по програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, новоположената мазилка следва да е с цвят, идентичен на първоначално положената такава при изграждането на сградата.
Чл. 21. (1) При монтаж на външни климатични тела върху съществуващи сгради, за които одобрената проектна документация не съдържа предвиждане за монтаж на климатични тела, следва същите да се разполагат по съответните фасади въз основа на цялостно хармонично решение и в представена индивидуално схема и становище към съответната проектна част, изясняваща фасадното решение.
(2) При монтаж на климатични тела върху нови сгради, местата на климатичните тела следва да съвпада с тези определени с инвестиционния проект на цялата сграда.
(3) Отклонение от ал. 1 се допуска само при обективни причини като невъзможност за монтаж и обслужване.
Чл. 22. Слънцезащитни елементи като сенници, тенти, перголи и др. по новоизграждащи се и съществуващи сгради се изпълняват в обща цветова гама или в контраст и като оттенък или нюанс, кореспондиращи както един с друг, така и с цветовете на съответната сграда, растера и вида на нейната окачена фасада и/или дограма, с изключение на тези в централната градска част (ЦГЧ), за които има утвърдена районна цветова схема и тези в парковете.
Чл. 23. (1) Приоритетно се разглеждат, съгласуват и изпълняват обектите, разположени около главни публични пространства, формиращи облика на града и тангиращи на главни пътни артерии, с цел постигане на ансамблово и архитектурно единство и цялостно композиционно решение.
Чл. 24. Изграждането на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и техните отклонения се извършва планово или по инициатива на заинтересовани лица, при спазване на техническите изисквания.
Чл. 25. (1) Общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) се определят с решение на Общинския съвет, в съответствие с чл. 48, ал. 2 от ЗУТ, съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове.
(2) Изграждането на плътни огради се регламентира с правилата и нормативите по тази наредба, като не се разрешава изграждането на плътни огради:
1. в териториите на жилищните комплекси с високо и средно комплексно застрояване;
2. в парковете и градините, и урегулирани имоти, отредени за озеленяване.
Чл. 26. Рекламно-информационните елементи (РИЕ) на територията на Община Пещера се разполагат при спазване на техническите изисквания на тази наредба, след издадено разрешение за поставяне, по ред, установен с Наредбата за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера.
Чл. 27. (1) При брандиране върху витрини на търговски обекти се разрешава рекламната и/или информационна площ да заема най-много 50% от площта на витрините на обекта.
(2) При брандиране върху витрини на търговски обекти, разположени в зоните, определени в чл.7, ал.2, т.1 от тази наредба, се разрешава рекламната и/или информационна площ да заема най-много 25% от площта на витрините на обекта.

(3) При преустройства на търговски обекти се допуска брандиране /покриване/ и на по-голям процент от площта на съществуващи витрини, които се явяват ненужни във функционалната организация на обекта, но само след съгласуване на проект за фасадно цветово решение и силует със съседните сгради.
Чл. 28. (1) Преместваемите обекти и информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Пещера се разполагат след издадено разрешение за поставяне, по ред, установен с Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КОНТРОЛ

Чл. 29. (1) Контролът по спазването на разпоредбите на тази Наредба е превантивен и последващ и се осъществява от Кмета на Община Пещера или упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Длъжностните лица по ал.1 имат право да извършват проверки и да санкционират въз основа на определените в тази наредба норми.
(3) При извършването на проверки, лицата по ал.2 имат право:
1. на свободен достъп;
2. да изискват необходимите документи, във връзка с осъществявания от тях контрол;
3. да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
4. да дават предписания за предотвратяване и/или отстраняване на нарушения на специфичните правила и стандартите, регламентирани с тази наредба;
5. да съставят актове за установени административни нарушения.
(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Пещера.
Чл. 30. За нарушения на тази наредба, на виновните физически лица се налага глоба в размер от 200 до 500 лева, а на едноличните търговци или юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.
Чл. 31. За образуване на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставяне на актове, издаване, връчване и обжалване на наказателни постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Кметът на Община Пещера може да предоставя свои функции по тази наредба на Главния архитект и на други длъжностни лица от Общинска администрация.
§ 2. За неуредените по тази наредба въпроси, свързани с издаването, оспорването и изпълнението на административни актове, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и Административнопроцесуалния кодекс.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§4. (1) Започнатите производства по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които не са приключили до влизането в сила на тази наредбата с издаване на акт за одобряването им от компетентния орган, се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за съгласуване или одобряването му от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван от компетентния орган идеен инвестиционен проект.
§5. Тази наредба се издава на основание чл.13а и чл.56, ал.10 от Закона за устройство на територията.
§6. Наредбата е приета с Решение № 557/27.04.2023 г.на Общински съвет - Пещера и се прилага за компонентите на градската среда и техните елементи, с приетите за това стандарти.
§7. За всеки следващ компонент на градската среда и неговите елементи наредбата се прилага след приемане на съответния стандарт за него.
§8. Указания по тълкуването и прилагането на наредбата се дават от Главния архитект на Община Пещера.

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ (п)
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069