Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.610-0060 Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“
Учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“ Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

   На 22.05.2023г. от 18:00 ч. в залата на Общински съвет – Пещера ще се проведе учредително събрание за създаване на „Местна инициативна група „Пещера - Брацигово“ на територията на Община Пещера и Община Брацигово.
   Учредяването на МИГ е част от дейностите, които се изпълняват по проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
   Местната инициативна група представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общностите местно развитие“ на територията на Община Пещера и Община Брацигово, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас членове. Сдружението следва да се създаде в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069