Неделя, 03 Дек 2023
Вие сте тук: Начало
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 -ПИ 56277.504.593 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул. “Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.504.593 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХV-Жилищно строителство/ и поземлен имот с идентификатор 56277.504.595 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХVІІ-Жилищно строителство/, като 46,23 кв. м. се придадат от УПИ ХV-Жилищно строителство към УПИ ХVІІ-Жилищно строителство, кв. 191 по плана на гр. Пещера.
   Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул. “Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
   Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069