Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 531 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Август 2023г. 10:19ч.

ЗАПОВЕД


№ 531
гр. Пещера 17.08.2023 г.


В изпълнение на Решение №594/27.07.2023 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,


НАРЕЖДАМ :


1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:
1.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 90,70 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-13159-07.12.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 56277.503.867.1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, стар идентификатор: няма, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, подобекта: няма, над обекта: 56277.503.867.1.4, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Самостоятелният обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 е изваден от групата на общинските жилища с Решение №452/22.11.2002 г. на Общински съвет - Пещера. Начална тръжна продажна цена 13 035.00 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1 303 лв.
1.2.Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 16.00 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 02.05.2022 г. на Началник СГКК-Пазарджик, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: Гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Начална тръжна продажна цена 3 200.00 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 320 лв.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете: 08.09.2023 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.


3. Определям документи за участие в търговете:
3.1. Заявление за участие по образец.
3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - представя се документ за самоличност при подаване на документите за участие в търговете.
3.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
3.4. Документ за внесен депозит за участие в публичните търгове с явно наддаване.

3.5. Документ за закупени тръжни книжа.

3.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
3.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
3.8. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Когато в заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.
4. Утвърждавам тръжна документация, която може да се закупува след публикуване на обявата от Центъра за административно обслужване, до 16:00 ч. на 07.09.2023 г. – 30.00 лв.
5. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на 07.09.2023 г. в Центъра за административно обслужване.
6. Депозитите за участие се внасят по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.
8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна продажна цена.
9. Оглед на имотите, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №1, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

10. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
..................................................................................................................................
11. Условията на търговете, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пещера.
12.Препис-извлечение от настоящата заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация и на видно място в кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаването.
13. За резултата от търговете комисията съставя протокол в 3 – дневен срок от датата на неговото провеждане.
14. Договорът за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
15. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069