Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 24 Август 2023г. 13:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет,  което ще се проведе на 31. 08. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Елена Рядкова – Зам. кмет на Община Пещера.

2. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.703 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

3. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.503.1019 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова – Гл. експерт «Общинска собственост».

4. Удължаване срока за погасяване на отпуснатия от Община Пещера безлихвен заем на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Васко Тилев ВрИД Управител на „Автобусен транспорт – Пещера"

5. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ V-ГНС в кв. 186, УПИ V-ЖС в кв. 187 и улица с о.т. 820-819 по плана гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

6. Обособяване на УПИ IX-3.1514, „За фотоволтаична централа с мощност 5 Mw и съхранение на електрическа енергия" за поземлен имот с идентификатор 56277.3.1514 по КККР на гр. Пещера, местност „Дъбовик".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

7. Продължване на наименованието на улица „Спартак" до улица „Симон Налбант", както следва: от о.т. 301 до о.т. 258а.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

8. Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.455 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

9. Определяне на трасе на подземен ел. провод от трафопост в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1580.1 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1870 по КККР на гр. Пещера, местност "Дъбравата", гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

10. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.501.767 по КККР на гр. Пещера от „Предимно производствена зона" в „Смесена многофункционална".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

11. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлен имот с идентификатор 56277.504.5 и поземлен имот с идентификатор 56277.504.279 по КККР на гр. Пещера в регулационните граници на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

12. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Пещера за поземлени имоти с идентификатори 56277.3.201, 56277.3.209, 56277.3.196, 56277.3.1536 по КККР на гр. Пещера, с която да се измени устройствената зона в „Смесена многофункционална" в регулационните граници на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

13. Даване на съгласие за предоставяне на гаранционен депозит за наемане при условията на оперативен лизинг на фабрично нови автомобили – 2 броя за изпълнение на дейности по проект BG05SFPR002-2.001-0196 „Грижа в дома в Община Пещера", процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

14. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещер

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069