Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

О Б Я В А Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 26 Февруари 2009г. 14:48ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ №273/13.02.2009 Г.

На основание чл.1,ал.2,т.1, чл.3,ал.3,т.2,чл.4,л.2,чл.31 и чл.32,ал.2, т.2 от ЗПСК, чл.2,ал.1,т.1 ,чл.3,ал.3, чл.5,чл.7 и чл.10,ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Пещера реши:
Да се извърши продажба на 51% от капитала на „Медицински център” ЕООД-гр.Пещера, представляващи 9 783/ девет хиляди седемстотин осемдесет и три/ дружествени дяла чрез публично оповестен конкурс на един етап. 1.Минималната конкурсна цена за продажбата на 9 783/ девет хиляди седемстотин осемдесет и три/ дружествени дяла да е не по-ниска от 330990 / триста и тридесет хиляди деветстотин и деветдесет лева лева /лева. Цената се оферира в левове.
2.Утвърждава конкурсна документация за продажба на 9 783/ девет хиляди седемстотин осемдесет и три/ дружествени дяла представляващи 51% от капитала на дружеството.
3.Конкурсната документация в пълния си вид се закупува в Община Пещера в ОЦИУГ, в срок до 10 календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник”, но не по- късно от 17.00 часа на последния ден.. Цената на конкурсната документация е 200 / двеста / лева и се заплаща в ОЦУИГ на Община Пещера, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация. Лицата, имащи право да закупуват конкурсната документация са представляващите заинтересованото лице или изрично упълномощено от тях лице.
4. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 3 дни от изтичане на срока за закупуване на конкурсна документация съгласно т.3
5. Определят се следните предварителни квалификационни изисквания към кандидатите, както следва:
5.1.Заинтересованото за участие в конкурса лице, трябва да притежава пряко или чрез свързани лица минимум 3 здравни заведения, от които поне едно доболнично лечебно заведение.
За целите на настоящата приватизация „свързани лица” са налице когато едно лице притежава пряко или чрез контролирано от него лице 20 или повече от 20 на сто от капитала или гласовете в общото събрание на другото лице.
5.2. Собствен капитал: собственият капитал на заинтересованото лице, определен според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти трябва да е равен или по-голям от 500 000лв.: /петстотин хиляди лева/.
5.3. Заинтересованото лице, пряко или чрез свързани лица по смисъла на т.5.1, да имат поне две реализирани сделки по ЗЛЗ и ЗПСК на публични здравни заведения.
5.4. Заинтересованото лице следва да заплати цената по приватизационната сделка изцяло със собствени средства към момента на сключване на приватизационния договор, с доказан произход, за което представя декларация.
5.5. Заинтересованото лице не може да бъде юридическо лице, консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, регистрирано не по- късно от 6 месеца от датата на обявяване на конкурса.
Необходимите документи, които следва да бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените изисквания се съдържат в конкурсната документация.
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
Офертата следва да има следното минимално съдържание:
1.административни сведения за заинтересованото лице- наименование, седалище и адрес на управление, координати за контакти/телефон, факс и e-mail/, лице за контакти, обслужваща банка и номер на сметката, по която ще бъде възстановен депозита;
2.предлагана цена.
3.допълнителни предложения в полза на приватизираното дружество:
3.1. Бъдещия купувач се задължава да предостави на лицата имащи сключени договори за наем преди обявяване на процедурата същите условия съобразени съгласно Наредбата на ОбС –Пещера за определянето на базисни наемни цени.
3.2. Помещенията ползвани от Спешна помощ да се предоставят безвъзмездно на Спешна помощ.
4.Размер на инвестицията минимум 340 хил. лева
4.1.Инвестицията да е под форма на допълнителна парична вноска съгл. ТЗ
4.2.Срок на изпълнение – 2/две/ години от сключване на договора.
4.3. Вид на инвестицията
80% СМР – подобрения в сградния фонд
20% закупуване на оборудване
4.4. Неустойка за неизпълнение
- 10% върху неизпълнената част от инвестицията.
- срок за изпълнение 10% върху неспазването;
4.5.Начин на обезпечаване чрез Запис на Заповед.
5. Депозитът за участие е в размер на 70 000/ седемдесет хиляди / лева във вид на парична вноска по сметка на Община Пещера по следната банкова сметка: ТБ”Юнион банк” IBAN BG18CBUN91953300144457, BIC- CBUNBGSF и се внася най-късно до изтичане на срока за подаване на оферти.
6. Внесеният депозит се освобождава в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на участника спечелил конкурса.Депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената на сделката
7. Срокът за подаване на оферти е 10 дни от изтичане на срока за закупуване на конкурсна документация.
8. Назначава конкурсна комисия съгласно чл.8 от НТК.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069