Събота, 09 Дек 2023
РЕШЕНИЕ № 602 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 31.08.2023 год., Протокол № 58

  Относно: Продължаване на наименованието на улица „Спартак" до ул. „Симон Налбант", както следва: от о. т. 301в до о.т. 258а .

  Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА, и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за продължаване на наименованието на улица „Спартак" до ул. „Симон Налбант", както следва: от о. т. 301в до о.т. 258а.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 20
"ПРОТИВ":няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069