Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 26 Февруари 2009г. 15:08ч.

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ №274/13.02.2009 Г.

На основание чл.104,ал.1 от ЗЛЗ, чл.2,ал.2 от ЗОС, чл.1,ал.2,т.1, чл.3,ал.3,т.2,чл.4,л.2,чл.31 и чл.32,ал.2, т.2 от ЗПСК, чл.2,ал.1,т.1 ,чл.3,ал.3, чл.5,чл.7 и чл.10,ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Пещера реши:

І.Да се извърши продажба на 51% от капитала на „МБАЛ Проф.Димитър Ранев” ЕООД-гр.Пещера , представляващи 13 975/ тринадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ дружествени дяла чрез публично оповестен конкурс на един етап.

ІІ.Минималната конкурсна цена за продажбата на 13 975/ тринадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет/ дружествени дяла е не по-ниска от 704 310 / седемстотин и четири хиляди триста и десет /лева. Цената се оферира в левове.

ІІІ.Утвърждава конкурсна документация за продажба на 13 975 / тринадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет / дружествени дяла, представляващи 51% от капитала на дружеството.

ІV.Конкурсната документация в пълния си вид се закупува в Община Пещера в ОЦИУГ, в срок до 10 календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник”, но не по-късно от 17.00 часа на последния ден.. Цената на конкурсната документация е 300 / триста / лева и се заплаща в ОЦУИГ на Община Пещера, находящ се на партерния етаж на сградата на Общинска администрация. Лицата, имащи право да закупуват конкурсната документация са представляващите заинтересованото лице или изрично упълномощено от тях лице. Конкурсът ще се проведе в деня, следващ крайния срок за подаване на офертите от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация

V. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 3 дни от изтичане на срока за закупуване на конкурсна документация съгласно т.ІV.

VІ. Определят се следните предварителни квалификационни изисквания към кандидатите, както следва:

1.Заинтересованото за участие в конкурса лице, трябва да притежава пряко или чрез свързани лица минимум 3 здравни заведения, от които поне 1 болнично лечебно заведение.

За целите на настоящата приватизация „свързани лица” са налице когато едно лице притежава пряко или чрез контролирано от него лице 20 или повече от 20 на сто от капитала или гласовете в общото събрание на другото лице.

2. Собствен капитал: собственият капитал на заинтересованото лице, определен според общите положения за изготвяне и представяне на счетоводните отчети по международните счетоводни стандарти трябва да е равен или по-голям от 500 000лв.: /петстотин хиляди лева/.

3. Заинтересованото лице, пряко или чрез свързани лица по смисъла на т.1, да имат поне две реализирани сделки по ЗЛЗ и ЗПСК на публични здравни заведения.

4. Заинтересованото лице следва да заплати цената по приватизационната сделка изцяло със собствени средства към момента на сключване на приватизационния договор, с доказан произход, за което представя декларация.

5. Заинтересованото лице не може да бъде юридическо лице, консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, регистрирано не по- късно от 6 месеца от датата на обявяване на конкурса.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените изисквания се съдържат в конкурсната документация.

VІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1.Офертата следва да има следното минимално съдържание:

а/ административни сведения за заинтересованото лице- наименование, седалище и адрес на управление, координати за контакти/телефон, факс и e-mail/, лице за контакти, обслужваща банка и номер на сметката, по която ще бъде възстановен депозитът

2.Предлагана цена

3.Допълнителни предложения в полза на приватизираното дружество:

3.1.Да се предложи допълнително създаване на нови отделения, съответно увеличаване на легловия фонд.

3.2. Да се запази и разшири дейността на лицензираната лаборатория.

3.3.Да се увеличи кадровия персонал и увеличаване възнаграждението на работещите в болницата.

3.4. Бъдещия купувач да предложи начин за поемане на неосигурените лица.

4.Размер на инвестицията минимум 700 хил. лв.

4.1 Инвестицията да е под формата на допълнителна парична вноска съгл.ТЗ;

- Срок за изпълнение – 24 месеца;

- Вид на инвестицията – 50% СМР – подобрения в сградния фонд и 50% оборудване и линейки;

Неустойка за неизпълнение

- 10% върху неизпълнената част;

- 10% върху неизпълнената част от срока;

Начин на обезпечение чрез Запис на Заповед.

VІІІ. Депозитът за участие е в размер на 100 000/ сто хиляди / лева във вид на парична вноска по сметка на Община Пещера по следната банкова сметка:. ТБ ”Юнион банк” IBAN BG18CBUN91953300144457, BIC- CBUNBGSF и се внася най-късно до изтичане на срока за подаване на оферти.

ІХ. Внесеният депозит се освобождава в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на участника спечелил конкурса.Депозитът на на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената на сделката

Х. Срокът за подаване на оферти е 10 дни от изтичане на срока за закупуване на конкурсна документация.

ХІ. Назначава конкурсна комисия съгласно чл.8 от НТК.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069