Събота, 09 Дек 2023
РЕШЕНИЕ № 610 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.09.2023 год., Протокол № 59

   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2023 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2023 ГОДИНА И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023, 2024, 2025 Г.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108/2023 за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пещера


РЕШИ:

Приема бюджета на община Пещера за 2023 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 31 870 609 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 972 874 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 14 578 116 лв.
1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 376 426 лв.
1.1.1.3. Временно съхранявани средства в размер на (100 399) лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2022 година в размер на 3 118 731 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 13 897 735 лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 098 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2895449 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер 2 013 442 лв., в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 140 600.лв.
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 83 600 лв.
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 589 500 лв.
1.1.2.4 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х в размер на 202 200 лв.
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 103 835 лв.
1.1.2.5 Финансиране
1.1.2.5.1 Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-) в размер на (100) лв.
1.1.2.5.2 Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) в размер на (50 000) лв.
1.1.2.5.3 Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)в размер на 50 000 лв.

1.1.2.5.4 Погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) в размер на (444 400) лв.
1.1.2.5.5 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) в размер на (75 000) лв.
1.1.2.5.6 Погашения по дългосрочни заеми от ФЛАГ в размер на (87 600) лв.
1.1.2.5.7 Временно съхранявани средства в размер на (186 379) лв.
1.1.2.5.8 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) в размер на (38 730)
1.1.2.6. Преходен остатък от 2022 година в размер на 7 619 218 лв.

1.2. По разходите в размер на 31 870 609 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 17 972 874 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 709 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2022 г. съгласно приложение № 2 и № 11)
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 126 389 лв. (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложение № 2 и № 11)
1.2.3. За местни дейности в размер на 13 771 346 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 7 900 лв.
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2022 г. съгласно приложение № 2 и № 11 )
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (9 805 541) лв.
1.3.1 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък в делегираните от държавата дейности, съгласно приложение № 2 и № 11.
1.3.2 Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо 9 805 541 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 7 925 729 лв. в т.ч. 525 534 лв. със средства от Европейския съюз,. съгласно Приложение № 3 , като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 589 500 лв. както следва:
• „Основен ремонт на улица „Кольо Фичето" в с. Радилово, община Пещера" – 72 341 лв.
• „Основен ремонт на улица „Динко Баненкин" в с. Радилово, община Пещера" – 75 606 лв.
• Основен ремонт на ул. Атанас и Никола Илиеви в участъка от кръстовище с ул. Кап. Димитър Дамянов при о.т. 87 до кръстовище с ул. Георги Димитров при о.т. 138 с. Капитан Димитриево, община Пещера - 274 066 лв.
• Основен ремонт на фонтана в центъра на гр. Пещера – 93 289 лв.
• Закупуване на лекотоварен автомобил за ДСП – 12 000 лв.
• Архитектурно художествен елемент - входен знак върху южното кръгово кръстовище на гр. Пещера – 30 000 лв.
• Архитектурен художествен православен елемент с. Свети Константин – 30 000 лв.
• Проектиране за изграждане на светофарна уредба на кръстовището м/у ул. "Г.Кьосеиванов" и ул. "Хан Пресиян" гр. Пещера – 2 198 лв.

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с преходни остатъци от 2022 г., съгласно Приложение № 3.
3. Приема разчет на текущи ремонти през 2023 г. съгласно Приложение № 4
4. Утвърждава разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата на образованието, прилагащи система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 12 и определя:
4.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 12.
4.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение № 12.
5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1.1 Членски внос – 7 000 лв., за НСОРБ, НАСО, НАПОбС, 100 лв. за членски внос в 100 национални обекта на „Антична и средновековна крепост Перистера" .
5.1.2 Членски внос в размер на 2 000 лв. за членство във ВИК асоциацията.
5.2. Еднократни помощи за социално слаби съгласно определени правила в размер на 4000 лв., като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
5.3. За помощи в натура в размер на 11 000 лв., като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
5.4. Еднократното финансово подпомагане за отличен успех е в размер на 500 лв. съгласно чл. 16, ал. 3 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в Община Пещера
5.4. Определя заплащане по 4,00 лв. за работен ден за храна на деца от 6 месеца до 2 години
5.5. Приема разчет за разходи за клубове на пенсионера гр. Пещера в размер на 33 438 лв., с. Радилово в размер на 17 926 лв. и с. Капитан Димитриево в размер на 7 981 лв., клуб на инвалида гр. Пещера в размер на 15 845 лв., дружества на диабетиците гр. Пещера и с. Радилово в размер на 1 100 лв. и клуб »Вяра» в размер на 1 200 лв.
5.6. Субсидии за:
5.6.1.1 читалища(държавна дейност) в размер на 209 100 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидиите
5.6.1.2. читалища (дофинансиране) за НЧ „Развитие – 1873" гр. Пещера в размер на 50 000 лв., НЧ „Зора" с Радилово в размер на 5 000 лв
5.6.2. за спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, определя субсидия в размер на 80 000 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. Средствата се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
5.6.3. В случаите, когато лицата по т.5.6.1 и т.5.6.2 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
5.6.4. за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии от областната транспортна схема в размер на 15 000 лв.
5.7. Средства за Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер на 10 285 лв., от които 285 лв. преходен остатък от дарения.
5.8. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.5.1-5.7.

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1.СБКО в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за делегирани от държавата дейности – в отбрана и сигурност, образование, детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, здравни кабинети в детски градини и училища, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
6.2.Разходи за представителни цели на кметовете в общината в размер до 3на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
6.3. Разходи за представителни разходи за общинския съвет в размер до 1.5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
6.4. Разходи за осъществяване функциите на орган на изпълнителната власт на територията на кметство с. Радилово, кметство с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин съгласно Приложение № 8, Приложение № 9 и Приложение № 10
7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 16.
8. Утвърждава разходите, числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия: ОП "Чистота и поддържане на общинска инфраструктура" ОП "Обредни дейности"; ОП "Паркинги и пазари", съгласно Приложения №№ 5, 6, 7.
9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 030 116 лв., съгласно Приложение № 13.
10. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2023 г. по договори за безвъзмедна помощ съгласно Приложение № 14
11. Одобярва актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 и прогнозни показатели за период 2024, 2025 г. съгласно Приложение № 17.
12. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:

Кметство с. Радилово Кмет
СУ “Св.св. Климент Охридски” гр. Пещера Директор
ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера Директор
ОУ “П.Р.Славейков” гр. Пещера Директор
ОУ “Св.Патриарх Евтимии” гр. Пещера Директор
Обединено училище “Любен Каравелов” гр. Пещера Директор
НУ “Михаил Каролиди” гр. Пещера Директор
НУ “Михаил Куманов” гр. Пещера Директор
ЦПЛР- Общински детски комплекс гр. Пещера Директор
ДГ „Изгрев” гр. Пещера Директор
ДГ “Слънчо” гр. Пещера Директор
ДГ „Иглика” гр. Пещера Директор
ДГ “Сокола” гр. Пещера Директор
ДГ “Деница” гр. Пещера Директор
ДГ “Здравец” с. Радилово Директор
ОП “Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера Директор
ОП „Обредни дейности” гр. Пещера Директор
ОП “ Паркинги и пазари” гр. Пещера Директор

Определя максимален размер на дълга съгласно Приложение № 15, както следва:
13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година в размер на 281 000 лв.
13.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 г. в размер на 150 000 лв.
13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 година в размер на 2 607 905 лв.
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
16. Определя размер на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на 21 193 лв., съгласно приложение № 18.
17. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година в размер на 7 943 лв.
18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
19. Възлага на кмета:
19.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
19.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
19.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
19.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
19.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
20. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
20.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
20.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.
20.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общински съвет.
21. Упълномощава кмета:
21.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначенията на средствата в края на годината.
21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
21.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 19.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
"ЗА": 18
"ПРОТИВ":няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069