Четвъртък, 25 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 611 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2019-2023

   На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 07.09.2023 год., Протокол № 59

   ОТНОСНО: Предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план и предварително съгласие за учредяване на право на строеж.

Мотиви:
В Община Пещера е постъпило инвестиционно намерение с вх. № 30-2395-2/ 24.08.23г. в община Пещера е постъпило Инвестиционно намерение от "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Северен, бул. „Васил Априлов" № 176, представлявано от управителя Венцислав Георгиев, за проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, върху следните недвижими имоти:
1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.25, област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово.мест."Торището",площ: 147478 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519025.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.24., област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,мест."Торището",площ: 12110 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519024.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
3.ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 61371.519.36., област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,местност Торището,33311 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване:Нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519036.3аповед за одобрение №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.
4.ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.653., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево,мест."Ушите",площ:40049 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000653.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК
5.ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.658., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево.мест."Ушите",площ:51147 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи.Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000658.Заповед за одобрение на №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК
Имотите обект на предложението са земи по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Всички разходи по промяна на предназначението на земите, такси към Енергийния системен оператор и строителството на ФЕЦ, ще са за сметка на "Еуросолар инвест" ООД. Реализирането на една такава инвестиция, ще доведе до приходи от правото на строеж върху имотите от момента на сключване на сделката, както и приходи от общински данъци и такси от няколко милиона лева през целият период на договора. Социалният ефект от осъществяването на една такава инвестиция е с огромен положителен ефект. При реализацията се откриват множество работни места, както и се ангажират като подизпълнители местни фирми. Дългосрочният ефект, е че се назначават местни скъпо платени служители за експлоатацията на инвестицията.
Реализацията на проекта е изцяло съобразена с екологията и е щадяща към природата, без никакво вредно въздействие върху околната среда. Енергията, която ще се произвежда е 100% зелена с 0% емисии.
Според Българската фотоволтаична асоциация, 2021 г. е отбелязала бум на слънчевата енергия в ЕС и над 100% ръст на пазара. Прогнозите са за нов рекорден ръст на инсталираната мощност от 24,3 ГВт за 2022 г. и 26,8 ГВт за 2023 г. Според асоциацията бъдещето на фотоволтаичните системи е в градските проекти и транспорта. Фотоволтаичните електроцентрали и системи ще нараснат тройно като капацитет до 2030 г., когато България трябва да постигне 27% дял на ВЕИ от общото потребление на енергия.
Това Инвестиционно намерение кореспондира с целите заложени на Европейския съюз за намаляване на парниковите газове. В тази връзка през последните години в Българското законодателство се направиха редица промени, съобразени с изискването за уеднаквяване на правото по глобални за Европа теми, които доведоха до либерализация на процедурите по изграждането на ФЕЦ, допълващи енергийния микс с върхова енергия. Облекчения режим, когато се реализират проекти за ФЕЦ, касае и учредяване на ограничено вещно право на строеж. Съгласно чл.37. от ЗОС, право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.
Според чл 37 (4) от ЗОС, правото на строеж да се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, като в т. 4. други лица, когато това е предвидено в закон. В случая влиза в действие чл. 62. (2) от Закона за Енергетиката, а именно: когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху имот - общинска собственост, компетентните общински органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на Закона за общинската собственост без търг или конкурс.
Съгласно §12. (В сила от 23.12.2020 г. – ДВ, бр. 103 от 2020 г.) Съгласно § 12. (В сила от 23.12.2020 г. – ДВ, бр. 103 от 2020 г.) (1) В срок 5 години, считано от 23 декември 2020 г. на ЗПЗП, земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските съвети само при условията на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и за:
1. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, за изпълнение на дейности по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване;
2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на проекти за уедряване на земеделски земи за землищата на общината по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
5. енергийни обекти по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката;
6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните територии, когато същите са преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията и са спазени изискванията на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
7. (нова – ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.) инвестиционни проекти на дружества – стратегически обекти, които са от значение за националната сигурност съгласно приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление на Министерския съвет № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
(2) Разпоредителните сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват по решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, когато:
1. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.)в случаите по ал. 1, т. 2 и 7 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината;
2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на територията на общината.
(3) За енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите по ал. 1 могат да се извършват след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, и предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от независим оценител по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
(4) В срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън посочените в ал. 1.
(5) Лицата, на които са предоставени земи по ал. 1, т. 4, не могат да прехвърлят ползването или собствеността върху тях за срок от 10 години от предоставянето.
Връзката със Закона за енергетиката е уточняването на понятието „Енергиен Обект"
§ 1. По смисъла на този закон:
23. "Енергиен обект" е обект или съвкупност от обекти, с предназначение в него или посредством него да се извършва производство на електрическа и/или топлинна енергия с определена мощност, добив или съхранение на нефт или природен газ, пренос, както и преобразуване на параметрите или вида на електрическа и топлинна енергия и природен газ, нефт или нефтопродукти през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ през мрежи, както и техните спомагателни мрежи и съоръжения, без инсталациите на клиентите.
Общинските съвети могат да се разпореждат за земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, когато има процедури по одобряване на ПУП - План за регулация и застрояване на фотоволтаични паркове и ПУП - ПП за определяне на подземни електропреносни трасета за изграждане на съответните фотоволтаични паркове за имотите си, като планове за регулация и трасета са на етап - одобрени от Общински експертен съвет.
За реализиране на Инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаична електоцентрала е необходимо да се даде съгласие, всички разходи по промяна на предназначението на земите, такси към Енергийния системен оператор и строителството на ФЕЦ, както и всички разходи по съгласувателни и други неупоменати процедури, да са изцяло за сметка на "Еуросолар инвест" ООД и на негов риск.

    Общинският съвет – град Пещера след като разгледа предложението на Йордан Стоянов Младенов- Кмет на Община Пещера, становищата на постоянните комисии на Общински съвет Пещера и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1; чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, чл.25, ал.3, т.1 и т.5, във вр. с ал.1, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ, пар. 12, ал. 1 и ал. З от Заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.), и чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката,чл.22 от Приложение 2 на ЗМДТ и след станалите разисквания,

Р Е ШИ :

1. Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Северен, бул. „Васил Априлов" № 176, върху имоти с идентификатори:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.25, област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово.мест."Торището",площ: 147478 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519025.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.

-ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61371.519.24., област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,мест."Торището",площ: 12110 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: Пасище. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519024.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.

-ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 61371.519.36., област Пазарджик, община Пещера, с. Радилово,местност Торището,33311 кв.м. Вид територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята:8. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 519036.3аповед за одобрение №РД-18-1633/20.09.2018г.. на ИД НА АГКК.

- ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.653., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево,мест."Ушите",площ:40049 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи. Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000653.Заповед за одобрение на КККР №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК.

-ПОЗЕМЛЕН имот с идентификатор 36124.502.658., област Пазарджик, община Пещера, с.Капитан Димитриево.мест."Ушите",площ:51147 кв.м. Вид територията:Земеделска. Начин на трайно ползване: гори и храсти в земеделските земи.Категория на земята:9. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000658.Заповед за одобрение на №РД-18-16З4/20.09.2018г. на ИД НА АГКК.
за изграждане на и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници., без търг или конкурс.

1. Дава съгласие за изготвяне на ПУП за изграждане на обект на техническа инфраструктура – енергийни обекти за производство на електрическа енергия от фотоволтаични модули (ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност, съгласувана от НЕК и ЕСО за общински имот по т.1.

2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имота, описан в т.1 при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи и спазване на специални закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдите за нуждите по изграждане на инвестиционното намерение на "Еуросолар инвест" ООД.
3. Промяна предназначението да се извърши във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – за изграждане на техническа инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията.
4. Изработването на ПУП и промяната на предназначението на имота да се извърши и финансира от "Еуросолар инвест" ООД, ЕИК:203259914, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Северен, бул. „Васил Априлов" № 176при спазване на условията и реда, предвидени в Закона за устройство на територията и другите нормативни актове по българското законодателство.
5. Срокът на валидност на даденото предварително съгласие по т.1 и т.3 е за 3 години.
6. Като взе предвид, че имотите, описани в точка 1 са земи по чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а земите от общинския поземлен фонд на територията на общината не са изчерпани, На основание ал.3 от § 12 от ПЗР към ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители, Общински съвет дава съгласие да бъдат предоставени равностойни имоти от общинския поземлен фонд, които да бъдат индивидуализирани с последващо решение на Общински съвет –Пещера по §27, ал.2, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр.62, от 2010г., доп. Бр.61 от 2016г в сила от 05.08.2016г.) по оценка, изготвена от независим оценител, като за целта възлага на Кмета на Община Пещера за следващо заседание на ОбС Пещера да внесе предложение за такива оценени имоти по реда на наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
7. Общински съвет Пещера одобрява проекта на предварителен договор за учредяване на право на строеж, неразделна част от настоящото решение.
8. Възлага на Кмета на Община Пещера осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.
Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд-Пазарджик чрез Общински съвет –Пещера в 14-дневен срок от съобщаването му

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
"ЗА": 16
"ПРОТИВ":1
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 3

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069