Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Септември 2023г. 08:11ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 09. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Пещера за периода 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

2. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на концесионен договор от 05.12.2017г. за предоставяне на концесия на обект Плувен комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

3. Продажба на употребявани гранитни павета със среден размер 10/10/10 см.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

4. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 216, 217, 219 и 220 в Поземлен имот с идентификатор 56277.504.447, УПИ І-жилищно строителство и магазини в кв. 202 по ПУП на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

5. Проект за изменение на регулацията за улица от о.т.193, о.т. 209, о.т. 210, о.т. 211 до о.т. 280 и Озеленяване в кв. 48 по плана на с. Радилово, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

6. Определяне на равностойни имоти от Общински поземлен фонд, които да бъдат предоставяни при спазване на условията на пар. 12 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и Допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 4.12.2020 г., изм. и доп., бр. 23 от 2021 г., в сила от 1.09.2021 г.).Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане и експлоатиране на „фотоволтаичен парк и батерии за съхранение на електрическа енергия ", с мощност 40 MW, за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева- Зам. кмет на Община ПещераПещера.

7. Даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост, промяна на предназначението му и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала върху него.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева- Зам. кмет на Община Пещера

8. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХІІ клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

9. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в ІVа, ІVб, Vб и Х клас в СУ ,,Св. Климент Охридски", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

10. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І, ІІ и ІV клас в ОУ ,,Св.Патриарх Евтимий", гр. Пещера за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

11. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ІІІ клас в ОУ ,,Петко Рачов Славейков", гр. Пещера, за учебната 2023/2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

12. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069