Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 12 Септември 2008г. 17:53ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА


 

О Б Я В А

 

на основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 795/11.09.2008 г. на Кмета на Община Пещера

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ” към Община Пещера

 

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността
• Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 

Ръководи, организира, координира и контролира административното изпълнение на основните и специфични дейности на дирекцията. Разработва, обосновава и провежда политиката на Община Пещера в областта на социалната сфера. Организира разработването и реализирането на проекти и програми в сферата на социалните дейности.
• Изисквана минимална степен на образование – бакалавър
• Професионален опит – 5 години
• или минимален ранг – ІІІ младши
• Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
363 лв.
• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

 

ІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- тест
- интервю
ІІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно. чл. 17, ал.1 от НПКДС;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен;
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17 от НПКДС/;
- Удостоверение по компютърна грамотност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в срок до 24.09.2008 г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

 

За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Отдел “ЧРАПО” – Елена Здравкова
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069