Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Община Пещера ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.610-0060 Покана за конференция на 15.05.2023
Покана за конференция на 15.05.2023 Печат Е-поща
Проекти - BG06RDNP001-19.610-0060

610 0060

На 15.05.2023 в 17:30 ч. ще се проведе информационна конференция във връзка със сключен Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта са:
• Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие;
• Обучение на местни лидери и заинтерисовани страни;
• Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която включва консултиране на местната общност във връзка с подготовката нта стратегията;
• Проучвания и анализи на територията;
• Създаване и поддържане на електронна страница;
• Закупуване на оборудване.

По проекта се предвижда да бъде създадена местна инициативна група (МИГ) на териториите на общините Пещера и община Брацигово.
Със създаването на МИГ ще бъдат предприети редица мерки за създаване на Стратегия за местно развитие, чрез включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за Водено от общностите местно развитие, както и за подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията на територията на община Пещера и община Брацигово.
Разработването на стратегията предопределя изпълнението на проучвания и анализи на територията, които ще допринесат продуктивно за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ на местно ниво.
По проекта се предвиждат обучения на местни лидери и заинтересовани. С изпълнението на предвидените анализи, проучвания и обучения, ще бъде създадена стратегия за развитие на региона, която ще бъде популяризирана чрез редица информационни събития и средства за информация и комуникация.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069