Четвъртък, 18 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за символиката на град Пещера - ГЛАВА V - ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
НАРЕДБА за символиката на град Пещера - ГЛАВА V - ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Съдържание
НАРЕДБА за символиката на град Пещера
ГЛАВА І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ІІ - ЗНАМЕ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІІІ - ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІV - ПЕЧАТ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА V - ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА VІ - ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕЩЕРА”
ГЛАВА VІІ - ГРАМОТА
ГЛАВА VІІІ - ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЕЩЕРА /ПЛАКЕТ/
ГЛАВА ІХ - СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ
ГЛАВА Х - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички страници

ГЛАВА V
ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
Чл.21. Почетната книга на град Пещера е част от символиката на града, която отразява хронологията на съответните и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на град Пещера.
Чл.22. Почетната книга на град Пещера се изработва в еднакви по формат томове, всеки от които съдържа 200 номерирани листа. На първата корица се изобразява герба на град Пещера с надпис: “Почетна книга на град Пещера” том…
Чл.23. Право на вписване в почетната книга имат:
1.    Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Пещера”;
2.    Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с гр.Пещера, с утвърждаване престижа му пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини;
3.    Носителите на грамоти за особени заслуги към град Пещера и Общината;
4.    Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на град Пещера извън границите на Република България;
Чл.24. При вписване в Почетната книга се посочват трите имена и мотивите, поводът или основанията за това.
Чл.25. На удостоения с вписване в Почетната книга се предоставя възможност собственоръчно в нея да изрази отношението си към град Пещера.
Чл.26./1/Вписването се извършва въз основа на акт на Кмета на Община Пещера.
/2/ Почетната книга се съхранява от Кмета на Община Пещера. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216