Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА за символиката на град Пещера
НАРЕДБА за символиката на град Пещера Печат Е-поща
Съдържание
НАРЕДБА за символиката на град Пещера
ГЛАВА І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА ІІ - ЗНАМЕ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІІІ - ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА ІV - ПЕЧАТ НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА V - ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
ГЛАВА VІ - ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕЩЕРА”
ГЛАВА VІІ - ГРАМОТА
ГЛАВА VІІІ - ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЕЩЕРА /ПЛАКЕТ/
ГЛАВА ІХ - СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ
ГЛАВА Х - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Всички страници

Приета с Решение №151/29.10.2004г.на Общинския съвет – Пещера


ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата Наредба урежда вида, съдържанието, начина на използване и реда по връчване на символите на град Пещера, като административен център на Община Пещера.
Чл.2. Символите, обект на Наредбата, са:
1.     Знаме на град Пещера;
2.     Герб на град Пещера;
3.     Печат на град Пещера;
4.     Почетна книга на град Пещера;
5.     Звание “Почетен гражданин на град Пещера”;
6.     Грамота;
7.     Почетен знак на град Пещера;
8.     Символичен ключ на гр.Пещера.
Чл.3. Символите по чл.2, ал.1, 2 и 3 се изработват в единични оригинални екземпляри. Те са уникални и се съхраняват от Кмета на Община Пещера.
Чл.4./1/Удостояването на граждани и организации със символи по ал.6, ал.7 и ал.8 на чл.2 става от Кмета на Общината и Председателя на Общинския съвет.
/2/Предложения за удостояване със символите по предходната алинея се правят по чл.33, ал.1 от ПОДОСОА.


ГЛАВА ІІ
ЗНАМЕ НА ГРАД ПЕЩЕРА
Чл.5. Знамето на град Пещера е с първостепенно значение в символиката на град Пещера.
Чл.6. Цветът на знамето е бял, в центъра е поставен гербът на гр.Пещера, обкръжен с нимба от златен лавров венец.
Чл.7. Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 90 на 170 см. Гербът и лавровата клонка се извезват от златна сърма или копринени конци в златен цвят. Към знамето се пришиват аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 3,5 см., завършва с бронзирана топка и пика.
Чл.8. Участието на знамето в чествания, тържества и други, може да се осъществява в следните случаи:
1.    Национални празници на Република България;
2.    Ден на град Пещера;
3.    Празници и чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град Пещера;
4.    Тържествени заседания на Общински съвет – Пещера.
Чл.9. Участието на знамето, съгласно чл.8, е обект на специално изготвен ритуал и одобрен от комисията по култура, вероизповедания, ритуали и символика към Общински съвет.
Чл.10. Знамето може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, отпечатано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на символите, след писмено разрешение на Кмета на Община Пещера. При използване във вертикално положение гербът се поставя прав.
Чл.11. Използването на тиражираните варианти на знамето на град Пещера по начин, който уронва престижа на Община Пещера, съдържа аморални елементи и други се санкционира по смисъла на чл.31 от ЗАНН.
Чл.12. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на град Пещера за политически, религиозни и националистически послания.


ГЛАВА ІІІ
ГЕРБ НА ГРАД ПЕЩЕРА
Чл.13. Гербът на град Пещера има щитовидна форма. В него са стилизирани характерните особености на града: крепост – древно и с крепост селище; пещера с пламък - многобройни пещери, свързани с една от най-правдоподобните хипотези за името на града; гори – туризъм, дърводобив и дървообработване; далекопровод – най-големият хидроенергиен възел на Балканите; зъбно колело – промишленост.
Чл.14. Гербът присъства като елемент от знамето и печата на град Пещера.
Чл.15. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия, да се уголемява или умалява при спазване съотношенията между отделните елементи в него, след получено писмено разрешение на Кмета на Община Пещера.


ГЛАВА ІV
ПЕЧАТ НА ГРАД ПЕЩЕРА
Чл.16. Печатът на град Пещера е с изображение на герба на града.
Чл.17. Печатът на град Пещера има кръгла форма: в средата е изобразен гербът на град Пещера, около герба в горната половина на кръга е разположен надпис “Република България”, а в долната – Пещера.
Чл.18. Печатът на град Пещера се съхранява от Кмета на Община Пещера.
Чл.19. Печатът на град Пещера се полага след подписа на Кмета на Община Пещера или Председателя на Общински съвет – Пещера върху оригинала на:
1.    Споразумения, договори и други официални документи с важно за град Пещера и Общината дългосрочно значение;
2.    Всички пълномощни за представляване на град Пещера и Общината в отношенията с други държави и побратимени градове;
3.    Всички декларации на ръководството на Община Пещера;
4.    Удостоверенията за удостояване със званието “Почетен гражданин на град Пещера”;
5.    Грамотите, издавани за особени заслуги към град Пещера;
6.    Всички други документи с представителен за града характер.
Чл.20. Официалният печат на град Пещера не се поставя върху документи свързани с дейността на Общинския съвет и Общинската администрация.


ГЛАВА V
ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ПЕЩЕРА
Чл.21. Почетната книга на град Пещера е част от символиката на града, която отразява хронологията на съответните и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на град Пещера.
Чл.22. Почетната книга на град Пещера се изработва в еднакви по формат томове, всеки от които съдържа 200 номерирани листа. На първата корица се изобразява герба на град Пещера с надпис: “Почетна книга на град Пещера” том…
Чл.23. Право на вписване в почетната книга имат:
1.    Удостоените със званието “Почетен гражданин на град Пещера”;
2.    Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с гр.Пещера, с утвърждаване престижа му пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини;
3.    Носителите на грамоти за особени заслуги към град Пещера и Общината;
4.    Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на град Пещера извън границите на Република България;
Чл.24. При вписване в Почетната книга се посочват трите имена и мотивите, поводът или основанията за това.
Чл.25. На удостоения с вписване в Почетната книга се предоставя възможност собственоръчно в нея да изрази отношението си към град Пещера.
Чл.26./1/Вписването се извършва въз основа на акт на Кмета на Община Пещера.
/2/ Почетната книга се съхранява от Кмета на Община Пещера.


ГЛАВА VІ
ЗВАНИЕ “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ПЕЩЕРА”
Чл.27. Удостояването със звание “Почетен гражданин на град Пещера” става с решение на Общинския съвет, в съответствие на Правилника за удостояване със звание “Почетен гражданин на град Пещера”.


ГЛАВА VІІ
ГРАМОТА
Чл.28./1/ Грамотата е официален документ, който се издава от Община Пещера на български и чуждестранни граждани:
1.    Дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на град Пещера;
2.    Автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на град Пещера или дали своя принос за обогатяване културата на град Пещера;
3.    Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прославата на родния град;
4.    Проявили героизъм и жертвоготовност за спасяването на човешки живот, за предотвратяване на престъпления и др.;
5.    Дарители на град Пещера;
6.    Други подходящи поводи.
/2/ Грамота може да се издава и на представителите на организации допринесли за развитието на град Пещера.
Чл.29. В грамотата се отбелязват освен трите имена на удостоения и повода или заслугите, по които му се присъжда.
Чл.30. Удостояването с грамота става със заповед на Кмета на Община Пещера.
Чл.31. Връчването на грамотите става при подходящи поводи.
Чл.32. За издадените грамоти се води отделен регистър, който се съхранява от Кмета на Общината или от упълномощено от него лице.


ГЛАВА VІІІ
ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЕЩЕРА /ПЛАКЕТ/
Чл.33. Почетният знак на град Пещера е метално изображение на герба на град Пещера, което се връчва на удостоените със званието “Почетен гражданин на град Пещера” и с грамота.
Чл.34. Почетният знак може да бъде връчван и при други подходящи случаи от Кмета на Община Пещера или от Председателя на Общинския съвет.
Чл.35. Почетният знак може да се връчва и в случаите, когато се връчва званието “Почетен гражданин на град Пещера” съгласно Правилника за удостояване със звание “Почетен гражданин на град Пещера”.


ГЛАВА ІХ
СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ
Чл.36. Символичният ключ представлява стилизиран ключ, изработен от метал, в който е включено изображението на герба на град Пещера.
Чл.37.Символичният ключ се връчва на лица, които имат особен принос за развитието на град Пещера, държавници, дипломати, чуждестранни гости.
Чл.38.Връчването му става от Кмета на града.


ГЛАВА Х
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба е изготвена на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА.
§ 2. Текстовете в Наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.
§ 3. Изменения и допълнения в Наредбата се правят с решение на Общинския съвет.
§ 4. За неуредени в настоящата Наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.
§ 5. Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет с решение №151 и влиза в сила от 29.10.2004 година.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216