Сряда, 19 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Проекти на норм.документи ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Вторник, 21 Ноември 2023г. 16:40ч.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2023-2027г.

М О Т И В И


От Васил Тодоров Филев – Председател на Общински съвет – Пещера
към изготвения проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.


І. Причини, които налагат приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация-Пещера за мандат 2023-2027г.:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.
ІІ. Цели, които се поставят:
Първа цел, която се поставя с настоящото предложение, е основният нормативен документ, който регламентира организацията и дейността на общинския съвет, да бъде приет по всички административно-производствени правила, съгласно Закона за нормативните актове и АПК.
В резултат на приемане на Проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Предлаганият проект на правилник не предполага осигуряването на финансови средства от бюджета на Общината, извън регламентираните в действащия досега правилник и ЗМСМА.
ІV. Очаквани резултати от прилагането на предлагания нормативен документ.
Очакваните резултати са свързани с осигуряване на условия за нормалното функциониране на Общинския съвет като орган на местното самоуправление при спазване на принципа за достъпност и публичност, прокламиран в чл. 12, ал. 1 от АПК, който изисква административният орган да осигури публичност, достоверност и пълнота на информацията в административното производство.
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлаганият проект на подзаконов нормативен акт е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Общински съвет - Пещера www.peshtera.bg, Общински съвет - Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Общински съвет - Пещера - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея" № 17.

ВНОСИТЕЛ:
Васил Филев / п/
Председател на Общински съвет – Пещера

 

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПЕЩЕРА, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ПЕЩЕРА ЗА МАНДАТ 2023-2027г.
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Чл. 2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват въз основа на Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, Европейската харта за местното самоуправление и разпоредбите на този Правилник.
Чл. 3. Общински съвет - Пещера е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите на Община Пещера при условия и по ред, определени от закона.
Чл. 4. (1) Общинският съвет изпълнява функциите по чл. 21 от ЗМСМА, както и други задачи от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи и не съставляват изпълнителна дейност.
(2)В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения
(3) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.
Чл. 5. В своята дейност Общински съвет - Пещера се ръководи от следните общи принципи:
а) законност;
б) демократичност;
в) самостоятелност при вземане на решения по всички въпроси от местно значение;
г) гарантиране и закрила интересите на жителите на община Пещера;
д) публичност.
Чл. 6. Общинският съвет заседава в залата на административната сграда на Община-Пещера, освен ако същият не реши да заседава на друго място.
ГЛАВА ВТОРА
КОНСТИТУИРАНЕ
Чл. 7. (1) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива от най-възрастния общински съветник. Той ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32, ал. 1. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.
Чл. 8. (1)Първото заседание на новоизбрания общински съвет се ръководи
от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(2) Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
(3) За произвеждането на тайно гласуване се избира комисия от 3 души.
Чл. 9. (1) Всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател на Общински съвет - Пещера.
(2) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
Чл. 10.(1)Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:
1. подаване на оставка;
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.8 ал.2
3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по
Закона за противодействие на корупцията.
(2) Председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на общинския съвет е работил в държавно или в общинско учреждение или предприятие, в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация, има право след прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита - друга равностойна длъжност в същото или, с негово съгласие, в друго държавно или общинско учреждение или предприятие, или в търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в бюджетна организация.
(3) Когато предишната длъжност по ал. 2 е заета от друго лице, правоотношението с това лице се прекратява без предизвестие.
(4) Разпоредбите на ал. 2 и ал.3 не се прилагат, когато председателят на общинския съвет е заемал друга изборна или мандатна длъжност преди избирането му за председател на съвета.
(5)Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран такъв.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11. Председателят на Общински съвет:
1. Свиква Общинския съвет на заседание чрез писмена покана до всеки съветник, изпратена на обявен от него елeктронен адрес, не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието. С поканата се изпраща дневния ред, материалите и проектите за решения. В особени случаи може да се свика заседанието в по-кратък срок.
2. Ръководи подготовката и заседанията на съвета.
3. Следи хода на подготовката и сроковете за внасяне на материалите.
4. Разпределя работните материали по дейността на Общинския съвет между неговите комисии според компетентността им.
5. Осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и на общинските съветници.
6. Комплектова и изпраща на съветниците материалите и проекто-решенията в предвидените с този правилник срокове.
7. Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите и общинските съветници, както и необходимите нормативни актове.
8. Определя места в залата за съветниците, след съгласуване с тях, както и местата за общинската администрация, медиите, външните лица и гражданите.
9. Следи за спазване на този правилник.
10. Създава условия за организационно-техническо обслужване на ОбС чрез общинската администрация.
11. Лично ръководи заседанието, дава думата на изказващите се и осигурява реда в залата.
12. Предварително или на самото заседание съставя списък на поредността на изказвания, като се съобразява с поредността на заявяване, писмено или с вдигане на ръка при искане за изказване.
13. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията на общинския съвет.
14. Подготвя за обявяване на населението на приетите от общинския съвет актове.
15. Изпълнява и други функции, възложени му от законите на страната, Общински съвет - Пещера и този Правилник.
16. Своевременното обявяване и съобщаване чрез местните медии, както и поставянето на обява в общинския център и двете села се съгласува с общинската администрация. В съобщенията се огласява дневния ред на заседанието на ОбС, докладчиците по него, както и графика на заседанията на постоянните комисии.
17. Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на Общината по ред, определен във Правилника на ОС.
18. Представлява съвета пред външни лица и организации.
Чл. 12.Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
Чл. 13. Председателят на Общинския съвет може да свиква, председателите на постоянните комисии, ръководители или представители на политически сили в общинския съвет за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на Общинския съвет и по други въпроси от неговата дейност.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 14. (1) Правомощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
(2) Общинските съветници продължават да изпълняват своите функции до полагане на клетва от новоизбраните общински съветници.
Чл. 15. Общинският съветник има право:
1.да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправя питания към Кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.
5. Възнаграждение на Общинските съветници.
т. 5.1.Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация Пещера за съответния месец.
т. 5.2.При неучастие на Общински съветник в заседание на Общинския съвет или в заседание на постоянните и временни комисии на които е член се удържат средства от месечното му възнаграждение както следва:
а/за всяко неучастие в заседание на Общинския съвет – 400 лева.
б/за всяко неучастие в заседание на комисия – 100 лева
т. 5.3. В случай на неучастие на общински съветник в извънредни заседания на постоянните комисии и извънредни заседания на Общинския съвет, не се прилага 5.2
т. 5.4. В случай на неучастие на общински съветник в заседания на постоянните комисии и сесии на Общинския съвет поради временна нетрудоспособност се прилагат разпоредбите на трудовото законодателство.
т. 5.5. Счита се, че общински съветник е присъствал на заседание на Общинския съвет и постоянните комисии, ако:
- има положени подписи в присъствения лист в началото и края на всяко заседание и е участвал минимум на 2/3 от проведените гласувания.
6. Месечното възнаграждение се изплаща до 5 число на следващия месец.
Чл. 16. (1) Общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общински съвет и на комисиите, в които са избрани и да участват в решаването на разглежданите въпроси.
(2) Общински съветник, на когото се налага да напусне заседанието, преди да е завършило, или да закъснее за заседание, уведомява Председателя на общинския съвет.
(3) Отчитане на присъствията и заетостта се осъществява от Председателя на Общинския съвет съвместно с председателите на постоянни комисии.
Чл. 17. (1) Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, се поемат от общинския бюджет.
(2) Общинските съветници могат да бъдат командировани с тяхно съгласие извън територията на Община-Пещера във връзка с изпълнението на техните функции.
(3) Командироването по ал. 2 се извършва от председателя на Общинския съвет.
Чл. 18. (1) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинският съветник ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж. Времето, през което общински съветник е заемал длъжността председател на общинския съвет, се признава за трудов стаж.
(2) Искането за неплатен служебен отпуск се извършва с акта за свикване на Общински съвет на заседание, съответно на постоянната комисия, на която е член.

Чл. 19.
Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;
7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване на общината;
9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
10. при неизпълнение на задължението по чл. 20,ал.2
11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
12. при установяване на неизбираемост;
13. при смърт.
Чл. 20.(1) Обстоятелствата по чл. 19 се установяват служебно от общинската администрация относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по чл. 19, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(2) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 19, т. 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(3) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 19, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(4) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 2, както и отказите по ал. 3 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(5) Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия по ал. 2, съответно - след постановяването на решението по ал. 3, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА
(6) Ако в срока по ал. 5 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 5. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани
Чл. 21. Общинският съвет може да избира обществен посредник. Той съдейства за опазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Обществения посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Организацията и дейността на Обществения посредник се определя с отделен правилник, приет от Общинския съвет с обикновено мнозинство.
ГЛАВА ПЕТА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 22. Общинският съветник по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.
5. да използва мобилен телефон или други средства за комуникация за лични разговори по време на заседание на общинския съвет

Чл. 23. (1) Общинският съветник не може:
1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;
2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;
3. да извършва дейности, които водят до нарушаване на забрана или ограничение по глава осма, раздел ІІ от Закона за противодействие на корупцията
(2) В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 1, т. 1 и 2, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава осма, раздел ІІІ от Закона за противодействие на корупцията.
Чл. 24. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание след гласуване в общинския съвет с обикновено мнозинство.
Чл. 25. Напомняне се прави от Председателя на общински съвет, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл. 26. (1) Забележка се прави от Председателя на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или друго лице, присъстващо в залата с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл. 27. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 22 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.
Чл. 28. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1. По време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 24, т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2. След изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл. 29. Председателят на общинския съвет може да предложи отстраняване от едно заседание на общински съветник, който продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.
Чл. 30. На отстранения от заседанието общински съветник по чл. 22 от този правилник се удържа от месечното му възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен, в размер, определен в чл.15 ал.5.точка 2.
ГЛАВА ШЕСТА
КОМИСИИ
Чл. 31. (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии, както и комисии предвидени в специални закони и подзаконови нормативни актове по предложение на Председателя на Общински съвет - Пещера или на общинските съветници.
(2) Постоянните комисии /ПК/ на Общински съвет - Пещера са 7:
1. ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление;
2. ПК по бюджет и финанси;
3. ПК по общинска собственост и европейски програми;
4. ПК по териториално и селищно устройство;
5. ПК по здравеопазване и социална политика;
6. ПК по опазване на околната среда, селско и горско стопанство;
7. ПК по просвета, култура, спорт и туризъм;
(3) Общинският съвет може да извършва промени в съставите и ръководствата на постоянните комисии.
Чл. 32. Всеки общински съветник се избира и може да участва в състава на не повече от три постоянни комисии.
Чл. 33. (1) Постоянната комисия се ръководи от председател.
(2) Председателите на постоянните комисии се избират с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на общинските съветници.
(3) Председателят организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа връзки с другите комисии и с председателя на Общинския съвет.
(4) Председателите и членовете на постоянните комисии се избират от Общинския съвет по реда на чл. 48, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.
Чл. 34 (1) Постоянните комисии осъществяват своята дейност:
1. в съответствие с програмата на заседанията на Общинския съвет;
2. съгласно разпределението на задачите от председателя на Общинския съвет;
3. по своя инициатива и програма.
(2) Постоянните комисии:
1. разглеждат доклади, информации, програми, наредби, правилници, проекти за решения и др., предназначени за внасяне в Общинския съвет;
2. проучват потребностите на населението в съответната област и правят предложения за решаване на проблемите.
3. осъществяват контрол за изпълнението на решенията на Общинския съвет в съответната област.
Чл. 35. (1) В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. За работата си външните лица като експерти и консултанти получават възнаграждение в размер на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
(2) Постоянните комисии провеждат своите заседания, проучвания и контролна дейност във времето между заседанията на Общинския съвет.
Чл. 36. Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя на Общинския съвет или от нейния председател по искане най-малко на 1/3 от членовете.
Чл. 36а. (1). При наличие на обстоятелствата по чл.28a, aл.l ЗМСМА, председателя на O6C свиква заседание Постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2). В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание на ПК от разстояние чрез видеоконференция, председателят на O6C може да свика заседание на ПК от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на засядания по чл.1 и 2. общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл
т.1. При провеждане на заседания на ПК чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка за кворум чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на O6C осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако O6C реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
т.2. При провеждане на заседание на ПК чрез неприсъствено приемане на решения , на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати до служебния имейл попълнен формуляр в електронно писмо до електронния адрес на Общински съвет Пещера : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в което посочва начина по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на ПК. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявени начина, по който са гласували по проектите за решения , се прилагат към съставения протокол на заседанията на ПК с взетите неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на ПК се удостоверяват с подписа на председателя на ПК и протоколиста.
(4). При провеждане на заседания по ал.1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на ОбС.
(5). Решенията, взети на заседанията по ал.1 и 2 с обявяват публично чрез публикуване на протоколите на ПК на интернет страницата на Община Пещера
Чл. 37. (1) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната и държавната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
(3) При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси вносителят или негов представител присъства на заседанията на комисиите.
Чл. 38. (1) Дневният ред за заседанията на комисиите се съставя съобразно реда на постъпването на материалите. Всички членове на комисииите се уведомяват по телефона, на електронен адрес или писмено не по-късно от 2 дни преди заседанието от техническия секретар на Общинския съвет.
(2) Заседанията на комисиите се провеждат не по-късно от 5 дни преди заседанието на Общинския съвет, с изключение на случаите на чл.44, ал.3. Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. При редовно заседание на комисията, ако до 30 минути след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(3) Решенията на постоянните комисии се вземат с явно гласуване и се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината от присъстващите членове на комисията.
(4) Заседанията на постоянните комисии са открити, освен тези по чл.37 ал 1.
(5) Комисиите разглеждат постъпили от гражданите предложения, становища, питания и приемат решения, с които изразяват своето становище. В случай, че комисията прецени, че поставения въпрос е от компетентността на Общинския съвет и представлява обществен интерес тя приема решение, с което предлага въпроса да бъде включен за разглеждане в дневния ред на заседание на Общински съвет. Решението, с което комисията отказва да предложи въпроса за включване в дневния ред на съвета се съобщава писмено на гражданите подали съответното предложение и становище.
Чл. 39. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което представя на Общинския съвет.
Чл. 40. Становищата на постоянните комисии се докладват от председателите на постоянните комисии или от определен от тях член.
Чл. 41. (1) За заседанията на постоянните комисии се води аудио запис,от който се изготвя съкратен протокол и се отбелязват всички взети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от изготвилия протокола.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да взема становище по нея.
Чл. 42. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Задачите, числеността, съставът, срокът на дейност и финансовите средства на временните комисии се определят от Общинския съвет.
(3) Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(4) Дейността на временните комисии се преустановява с решение на Общинския съвет след изготвяне на отчет и представяне на доклад.
ГЛАВА СЕДМА
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 43. (1) Общински съвет - Пещера заседава в сградата на Община -Пещера или на друго място, определено от неговия председател.
(2) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на 1/3 от общинските съветници;
3. по искане на 1/5 от избирателите в общината;
4. по искане на Областния управител.
(3) В случаите по т. 2 - 4 на предходната алинея исканията следва да бъдат мотивирани, като се предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да свика заседание в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
(4) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет се извършва с писмени покани изпратени на обявен от тях елeктронен адрес, не по-късно от 5 дни преди заседанието, с изключение на случаите на чл.45, ал.3, т.2 където писмената покана може да бъде изпратена до деня, предхождащ датата на извънредното заседание.Поканата съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по него.
Чл. 43 (А) (1). При наличие на обстоятелствата по чл.28a, aл.l ЗМСМА, председателя на O6C свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2). В случаите по ал.1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на O6C може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(3). За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на засядания по чл.1 и 2. общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл
т.1. При провеждане на заседания чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка за кворум чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на O6C осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен ако O6C реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
т.2. При провеждане на заседание чрез неприсъствено приемане на решения , на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати до служебния имейл попълнен формуляр в електронно писмо до електронния адрес на Общински съвет Пещера : Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , в което посочва начина по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявени начина, по който са гласували по проектите за решения , се прилагат към съставения протокол на заседанията с взетите неприсъствени решения.
(4). При провеждане на заседания по ал.1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на ОбС.
(5). Решенията, взети на заседанията по ал.1 и 2 сe обявяват публично.
Чл. 44. (1) Общинският съвет се свиква на заседание веднъж месечно всеки последен четвъртък на месеца от 14:00 часа.
(2) Общинският съвет може да промени времето за редовни заседания. Той може да провежда извънредни заседания по предварително обявен дневен ред извън дните или работното време по ал. 1.
(3) При събития, за които се налага спешно произнасяне на Общинския съвет с вземане на решение, се прилагат следните разпоредби:
т.1. Ако необходимостта от произнасяне на Общинския съвет и вземане на решение е възникнала след 15-то число на текущият месец, но не по-малко от два дни преди предстоящото редовно заседание на общинския съвет, за разглеждане могат да се допуснат допълнителни материали, след положително становище от извънредно заседание на Постоянните комисии;
т.2. При обстоятелства извън случаите на чл.44, ал.3, т.1, Председателят насрочва Извънредно заседание на общинския съвет, на което се обсъждат не повече от 3 докладни записки, по повод на което се провежда то. Материалите трябва да бъдат внесени в деловодстото на общинския съвет не по-късно от 2 дни преди Извънредното заседание, а писмената покана, следва да бъде изпратена до общинските съветници, не по-късно до деня, предхождащ датата на провеждането му.
Чл. 45. (1) Заседанията на Общинския съвет са публични. Съветът може да реши някои от заседанията да се проведат при закрити врати.
(2) Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват по реда, определен от Председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред.
(3) При безредие сред публиката Председателят въдворява ред и може да разпореди да бъдат отстранени отделни граждани или всички външни лица.
(4) На заседанията на Общинския съвет не се допускат въоръжени лица.
(5) При отсъствие на Председателят на Общинския съвет, събранието се води от Зам. председател
Чл. 46. (1) Заседанията на Общинския съвет са закрити, когато важни държавни или обществени интереси налагат това.
(2) Предложението за закрито заседание могат да направят Председателят на Общинския съвет, общинските съветници или Кмета.
(3) При постъпило предложение за закрито заседание Председателят поканва всички външни лица да напуснат залата. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като закрито или открито.
(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание са държавна, съответно служебна тайна и обвързват със съответните задължения всички общински съветници и другите лица, които имат достъп до тях.
(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично по общия ред.
Чл. 47. Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват пряко чрез интернет.
Чл. 48. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на общинските съветници. Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците.
(2) Проверка на кворум се извършва преди откриване на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя на съвета.
(3) Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма необходимия кворум.
Чл. 49. Общинският съвет работи по годишна програма, приета с решение на същия в края на предходната календарна година.
Чл. 50. (1) Проектите за решения и другите материали се внасят в Общинския съвет:
1. от Кмета на Община Пещера и кметовете на населените места;
2. от Председателя на Общинския съвет;
3. от определените лица на програмата на заседанията;
4. от постоянните комисии;
5. от отделни общински съветници;
6. по инициатива на Областния управител;
(2)Материалите се внасят до 15-то число на текущият месец, освен в случаите на чл.44, ал.3
Чл. 51. Предложенията на Областния управител, на Кмета на община Пещера и кметовете на населените места се включват в проекта за дневен ред на предстоящото заседание, когато естеството на предложението или обстоятелствата налагат това.
Чл. 52. (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за провеждане на заседанието, включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
Чл. 53. (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на общинските съветници, или когато важни причини налагат, Председателят или председателстващият заседанието може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Право на почивка може да поиска всеки общински съветник.
Чл. 54. (1) Общинските съветници говорят от трибуната по обсъждания въпрос до 5 минути.
(2) Присъстващите на заседанието на Общинския съвет граждани могат да получат думата за изказване само ако три дни преди заседанието писмено са уведомили Председателя по въпроси, представляващи обществен интерес.
(3) По един въпрос могат да получат думата до 3/трима/ граждани, като изказването на всеки от тях не може да надвиши 3 минути.
Чл. 55. (1) Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос, освен ако не се налага доизясняване на изказването.
Чл. 56. (1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключилото изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да трае повече от 2 минути.
(3) Не се допуска реплика на репликата. Общинският съветник, към когото е отправена репликата, има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.
Чл. 57. Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава в края на разглеждания въпрос по ред, определен от Председателя на съвета.
Чл. 58. След като списъкът на изказващите се е изчерпан, Председателят обявява разискванията за приключени.
Чл. 59. Кметът, заместник-кметовете на община Пещера, обществения посредник и кметовете на с. Радилово и с. Капитан Димитриево имат правата и задълженията на общинските съветници за изказване на заседанията.
Чл. 60. (1) Решенията на Общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
(2)Решенията на Общински съвет относно:
1. създаване на постоянни и временни комисии и избиране на техните членове;
2. одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
3. избиране и освобождаване на председателя на общинския съвет;
4. приемане и изменение на годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приемане отчета за изпълнението му;
5. определяне размера на местните такси;
6. придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на кмета на общината и кметствата;
7. създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
8. ползване на банкови кредити, предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
9. създаване на райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;
10. предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
11. произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност, се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА.
(3) Решенията на Общински съвет относно:
1. приемане и изменение на годишния бюджет на Общината, осъществяване контрол и приемане отчета за изпълнението му;
2. определяне размера на местните такси;
3. придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на Кмета на Общината и Кметовете на кметства;
4. създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране представителите на Общината в техните органи;
5. ползване на банкови кредити за предоставяне на безлихвени заеми, както и за поемане на общински дълг, чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
6. създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
7. участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на общината в тях се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА.
(4) Гласуването е лично. Гласува се "за", "против" или "въздържал се".
(5) При гласуване на други видове мнозинства да се съблюдават разпоредбите на Закона за общинската собственост и други закони.
(6) Явното гласуване се извършва чрез електронна система за гласуване или чрез вдигане на ръка.
(7) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
Чл. 61. (1) Гласуването започва непосредствено след обявяването му от Председателя.
(2) От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.
Чл. 62. (1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане за следващо заседание;
3. предложения за заместване;
4. предложения за поправки;
5. предложения за допълнения;
6. предложение по същество.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл. 63. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете предложението се смята за отхвърлено.
(3) Резултатът от гласуването се обявява от Председателя веднага.
Чл. 64. След провеждане на явно гласуване общинските съветници имат право на обяснение на отрицателен вот в рамките на две минути, като думата за това се предоставя най-много на трима съветници.
Чл. 65. (1) За всяко заседание на Общинския съвет се води протокол,
отразяващ присъствието, дневния ред, обсъжданията, резултати от гласуванията и решенията по разглежданите въпроси.
(2) Към протокола се прилагат протоколите за произведеното тайно, саморъчно подписано или поименно гласуване.
(3) В 7- дневен срок от изготвянето му съветниците имат право да прегледат протокола, да поискат поправки за грешки и при спор въпросът да се постави за решаване на следващото заседание на Община Пещера.
(4) Протоколът се оформя в окончателен вид, не по-късно от петия ден след провеждане на заседанието.
(5) Протоколът се публикува на сайта на Общински съвет Пещера.
Чл. 66. Председателят на Общинския съвет изпраща приетите решения на Областния управител, Кмета на Община Пещера и други заинтересовани органи в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл. 67. Общинските съветници и гражданите имат право да отправят питания до Кмета по актуални проблеми, които представляват обществен интерес.
Чл. 68. (1) Питанията на общинските съветници се поставят в края на дневния ред на всяко заседание.
(2) Отговорът на питането се снема от дневния ред при отсъствие на общинския съветник, отправил питането за следващото заседание.
(3) Питането се развива в не -повече от 2 минути, като се огласява пред всички общински съветници, а отговорът е в писмена форма и се дава най-късно до следващото заседание. По възможност отговор се дава и веднага след питането.
(4) Всеки съветник има право до три питания на едно заседание.
(5) По отговора на питането не се развива дискусия.
(6) По отговора на питанията на общинските съветници може да се задават само до два уточняващи въпроса.
(7) Право на реплика по отговора на питането има само съветника, който го е направил. Дуплика на репликата е с време на репликата.
(8) Общинските съветници могат да оттеглят своите питания писмено до започване на заседанието, или устно - в самото заседание. Председателят на Общинския съвет уведомява Кмета за това.
(9) Питанията на гражданите се правят в писмена форма чрез Председателя на Общинския съвет най-късно 10 дни преди началото на заседанието. Председателят на Общинския съвет уведомява незабавно Кмета на Община Пещера за постъпилите питания. Отговорът е писмен и се дава най-късно до следващото заседание.
(10) При актуални въпроси, отправени до кмета на Община Пещера, той може да отговори веднага, по възможност, устно след самото им поставяне.
ГЛАВА ОСМА
КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕЩЕРА
Чл. 69. (1) Общинският съвет осъществява текущ и последващ контрол върху актовете на Кмета общината, издадени в изпълнение актовете на общински съвет.
(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания в седемдневен срок от издаването на всеки акт.
Чл. 70. Председателят на Общинския съвет може да насрочи заседание на Общинския съвет, посветено на въпроси и отговори към изпълнителната власт и общинските съветници.
Чл. 71. (1) Общинският съвет може да отменя актове на Кмета на Община Пещера, когато установи, че са издадени в нарушение на решенията на Общинския съвет по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Становищата за отмяна на актове по ал. 1 се разглеждат от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването им.
(3) В срока по ал. 2 съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред административния съд.
ГЛАВА ДЕВЕТА
МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА
Чл. 72. (1) Международните връзки на Общински съвет се организират от Председателя на съвета.
(2) Предложение за изпращане на делегации на Общински съвет - Пещера в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат съвместно от Председателя на Общински съвет – Пещера, председателите на постоянните комисии и председателите на политическите сили се решават на заседание на Общинския съвет.
Чл. 73. Общински съвет - Пещера ратифицира всички договори на Община - Пещера, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.
ГЛАВА ДЕСЕТА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 74. (1) Дейността на общинската администрация се осъществява на основата на действащите закони, подзаконови нормативни актове и Устройствения правилник на Общинската администрация.
(2) Подпомагането и осигуряването на работата на общинския съвет, както и координацията с общинската администрация се извършва чрез звено, съгласно структурата на Общинската администрация.
(3) От името на кмета материалите за обсъждане и вземане на решения от Общинския съвет се внасят до 15-то число на текущият месец, освен в случаите на чл.44, ал.3.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
СИМВОЛИКА
Чл. 75. В заседателната зала на Общинския съвет се поставят знамето, герба на Република България, герба на град Пещера и знамето на Европейския съюз.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА.
§ 2. Този правилник влиза в сила от момента на приемането му и отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2019-2023 приет с Решение № 21/30.01.2020г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 169/26.11.2020г. на Общински свет- Пещера, изм. и доп. с Решение № 405/26.05.2022г.на Общински съвет- Пещера


Правилникът влиза в сила от датата на приемането му.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069