Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 18 Януари 2024г. 15:16ч.

  На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 01. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2023-2027г.
Докладва: Атанас Янев – Председател на Временната комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2023-2027г.


2. Приемане на Програма за управление на община Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Йордан Младенов - Кмет на Община Пещера


3. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2024 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

5. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2023 г., приет с Решение № 492/26.01.2023 г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование".

6. Приемане на Общински план за младежта за 2024 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование".

7. Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов – Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

8. Информация от Община Пещера за зимно поддържане и снегопочистване през оперативния период 2023-2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Георги Смилянов, Директор на ОП „ЧПОИ"

9. Информация за снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев през отоплителен сезон 2023-2024г.
Докладва: Представител на ТП «ДГС- Пещера»

10. Приемане на Критерии за кандидатстване за покупка на дърва за огрев от склад и стояща дървесина на корен за населението на община Пещера през отоплителен сезон 2024г.-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

11. Даване на съгласие за изработване за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищно-регулационните граници между ХХIII-ОбНС и съседните УПИ XXII-ОбНС и УПИ XXIV- ОбНС в кв.203, както и на улично-регулационната граница към улица с о.т.758-759-760-761 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.937 по КККР на гр. Пещера, по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков -Гл. архитект на Община Пещера

12. Определяне на автоспирка, която да бъде начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, поради прекратяване категорията на Автогара – Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

13. Промяна цената на едномесечни абонаментни карти, съгласно сключен договор №ДОГ-79 от 10.03.2023г., обществени превозни услуги, чрез пряко възлагане.

Докладва: Васко Тилев – Вр.И.Д. Управител на „Автобусен транспорт – Пещера"

14. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

15. Даване на съгласие за участие на Община Пещера в качеството на партньор на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК „ в представяне на проект за финансиране по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие„ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Гълъбина Карамитрева, Зам. кмет на Община Пещера

16. Питания.

С уважение,

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069