Сряда, 29 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Конкурс Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 24 Март 2009г. 13:57ч.

О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 141/20.03.2009г. на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността: Главен експерт “Кадастър, регулация и имотен регистър”, Дирекция “Териториално и селищно устройство” към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за провеждане политиката на Община Пещера в съответствие с европейските изисквания за кадастъра и имотния регистър. Извършва проверки за установяване съответствието на строежите с одобрените строителни документи и контрол по прилагането на устройствените планове.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите:
1. Да са български гражданин
2. Да е дееспособно лице и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
3. Да имат завършено Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област: техническо – геодезия
4. Минимален професионален опит – 2 години
5. Да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
6. Да притежават комуникационна компетентност и компетентност за работа с потребители
7. Допълнителни квалификации - умения за работа с компютър, програмни продукти

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- подбор по документи
- интервю

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Пещера;
2. Автобиография
3. Документ за самоличност/за справка/
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и трудовия стаж;
5. Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен;
6. Удостоверение/сертификати/ за допълнителна квалификация
При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.
Копията от представените документи да са ясни и четливи.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в срок до 30 дни от датата на публикуване на обявата, в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в електронната страница на Община Пещера и Информационното табло пред Общинска администрация – Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Отдел “ЧРАПО”
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069