Сряда, 24 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 31 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4
Относно: Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищно-регулационните граници между XXIII-ОбНС и съседните УПИ XXII-ОбНС и УПИ XXIV-ОбНС в кв. 203, както и на улично регулационната граница към улица с о. т. 758-759-760-761 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.937 по КККР на гр. Пещера по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр. Пещера.

   Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и след станалите разисквания ,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на дворищно-регулационните граници между XXIII-ОбНС и съседните УПИ XXII-ОбНС и УПИ XXIV-ОбНС в кв. 203, както и на улично регулационната граница към улица с о. т. 758-759-760-761 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.937 по КККР на гр. Пещера и засегнатите имоти, съответно УПИ ХX-ОбНС, УПИ XXI-ОбНС, УПИ XXII-ОбНС, УПИ XXIV-ОбНС и УПИ XXV-ОбНС по ПУП на гр. Пещера. Запазва се устройствена зона „Жм", свободностоящо ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, съгласно скица-предложение.
2. На основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ Кметът на Община Пещера да допусне с мотивирано предписание изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на част от кв. 203 по плана на гр. Пещера улица с о.т. 758-759-760-761.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 18
"ПРОТИВ": 1
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069