Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 32 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

Относно: Определяне на автоспирка, която да бъде начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми, поради прекратяване категорията на Автогара - Пещера

   Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера и взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал. 1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.3 от Закона за автомобилните превози и след станалите разисквания

РЕШИ:

1. Определя автоспирка, находяща се в гр. Пещера, ул. „Георги Кьосеиванов", между о.т. 191г и 494г, разположена в тротоарното пространство до УПИ I Парк, в кв. 83 от плана на гр. Пещера, да бъде начална, междинна и крайна по маршрута на автобусните линии от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми;

2. Възлага на Кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069