Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 33 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4
ОТНОСНО: Промяна цената на едномесечни абонаментни карти, съгласно сключен Договор № ДОГ-79 от 10.03.2023г, обществени превозни услуги, чрез пряко възлагане

Мотиви:
„Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера е регистрирано в търговския регистър на 30.01.2023г. с ЕИК 207244888. Дружеството е лицензиран превозвач съгласно изискванията на Наредба № 33/1999 г. на МТС с лицензия № 10963/08.02.2023г.
Дружеството сключи договор с Община Пещера с номер № 79 от 10.03.2023г, съгласно който „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД, в качеството си на Оператор осъществява обществен превоз на пътници по утвърдените републикански, областни и общински транспортни схеми.
Общественият транспорт е ключов елемент от функционирането на един град, като оказва съществено влияние не само върху транспортните потоци, но и върху екологията, икономиката и редица други сфери на дейност.
С цел намаляване на загубата от осъществяване на междуселищен превоз на пътници, ръководството на дружеството предлага да бъде променена цената на картите на учащи по междуселищни линии: Пещера – с. Исперихово, Пещера – с. Козарско и Пещера – с. Бяга, както следва:
- Пещера – с. Исперихово от 90 лв. месечно да стане 92 лв.
- Пещера – с. Козарско от 90 лв. месечно да стане 92 лв.
- Пещера – с. Бяга от 77 лв. месечно да стане 90 лв.
Предлаганите цени са съобразени със спецификата на пътнико потока и населеното място. При изчисляване цените на картите за пътуване, следва да се приложи принципа за отстъпка при предплащане, да се приспаднат компенсациите от държавата за - пътувания по намалени цени, като същевременно с това е необходимо да се съблюдава и социалната поносимост.

   Общинският съвет като изслуша предложението на ВрИД Управителя на „Автобусен транспорт-Пещера" ЕООД гр. Пещера,взе предвид становището на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с Регламент /ЕО/1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и сключен Договор №1019-ОССД-17/29.12.2017 г. за № ДОГ-79 от 10.03.2023г, обществени превозни услуги, чрез пряко възлагане и след станалите разисквания,

Р Е Ш И:


1. Считано от 01.02.2024г. определя цена на картите на учащи по междуселищни линии: Пещера – с. Исперихово, Пещера – с. Козарско и Пещера – с. Бяга, както следва:

1.1. Пещера – с. Исперихово 92 лв.
1.2. Пещера – с. Козарско 92 лв.
1.3. Пещера – с. Бяга 90 лв.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували:19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069