Неделя, 14 Апр 2024
РЕШЕНИЕ № 35 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2023-2027

На Общински съвет Пещера взето на заседанието, проведено на 25.01.2024 год., Протокол № 4

ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Пещера в качеството на партньор на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК „ в представяне на проект за финансиране по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие„ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027.

МОТИВИ: Управляващият орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 обяви процедура чрез подбор на проектни предложения № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие". са МИРГ, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, прилагала подхода ВОМР в периода 2007-2013 и/или 2014-2020 г. „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК" Сдружение е регистрина в ТР с ЕИК 177223481, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400 ,бул./ул. Гурко № 2, с представляващ Румен Николаев Кожухаров. Община Пещера като представител на публичния сектор възнамерява да се включи в местно партньорство в качеството на партньор на Сдружение с нестопанска цел „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК „, регистрирано като сдружение, което осъществява дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 177223481, в кандидатстване по проект за финансиране по процедура BG14MFPR001-3.001, с наименование „ Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие „ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 с проектно предложение по поканата. Съгласно условията за кандидатстване, кандидатът трябва да представи - Решение на общинския съвет, с което се дава съгласие за реализиране на проекта и включване в местното партньорство.
      Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на общината на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.59 и чл.60 от ЗМСМА, предлага на Общинския съвет Пещера да вземе следните решения:

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Пещера като представител на публичния сектор да се включи в местно партньорство в качеството на партньор на Сдружение с нестопанска цел „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК„, регистрирано като сдружение, което осъществява дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 177223481, в представяне на проект за финансиране по процедура BG14MFPR001-3.001, с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие „ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027,със следните партньори избрани по прозрачен и публичен ред:
1.1. „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК" Сдружение е регистрина в ТР с ЕИК 177223481, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400 ,бул./ул. Гурко № 2, с представляващ Румен Николаев Кожухаров
1.2. Община Пещера, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, общ. Пещера, град Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, БУЛСТАТ 000351750, представлявана от Йордан Стоянов Младенов - Кмет на Община Пещера;
2. Дава съгласие Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК„, регистрирано като сдружение, което осъществява дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 177223481, да реализира проект по процедура BG14MFPR001-3.001, с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие „ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 съгласно изискванията на Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури;
3. Определя за представител на Община Пещера в местното партньорство по т. 1 Кметът на община Пещера – Йордан Стоянов Младенов.
4. Упълномощава представителя на Община Пещера по т. 3 да подпише Споразумение за партньорство с партньорите по проекта съгласно т.1 и т.6, в съответствие с изискванията за кандидатстване по процедура BG14MFPR001-3.001, с наименование „ Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие „ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027
5. Дава съгласие Водещ партньор и кандидат за финансовата помощ по процедура BG14MFPR001-3.001, с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие „ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027: „ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК „, регистрирано като сдружение, което осъществява дейност в обществена полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК 177223481
6. Дава съгласие партньорите по проекта по т.1 да са следните:
6.1.„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК" Сдружение е регистрина в ТР с ЕИК 177223481, седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400 ,бул./ул. Гурко № 2, с представляващ Румен Николаев Кожухаров
6.2. Община Пещера, със седалище и адрес на управление обл. Пазарджик, общ. Пещера, град Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, БУЛСТАТ 000351750, представлявана от Йордан Стоянов Младенов - Кмет на Община Пещера;
7. Дава съгласие населените места, които ще се включват в територията на партньорството да бъдат община Пещера и община Пазарджик.
8. Във връзка с подготовката и подаване на заявление за кандидатстване по процедура BG14MFPR001-3.001, с наименование „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещето изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие „ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 и успешното изпълнение на проекта, Община Пещера се ангажира:
8.1. Да оказва съдействие и да участва чрез свои представители и други лица при подготовка и подаване на заявление за кандидатстване.
8.2. Да осигури оборотни средства за реализиране на проекта при неговото одобрение, който ще бъде възстановен на Общината от бюджета на проекта.

Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 17
Гласували:17
"ЗА": 17
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069