Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

24 редовно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 24 Март 2009г. 16:48ч.

На 27.03.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет Пещера ще се проведе двадесет и четвъртото редовно заседание на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет на бюджета на Община Пещера за 2008 година и доклад за общинския дълг.
2. Приемане бюджета на Община Пещера за 2009 година.
3. Текущи.
3.1. Приемане на “Общинска Програма за ......
опазване на околната среда на Община Пещера за 2009-2013 година”.
3.2. Намаляване цената за продажба на УПИ –ХІ- производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера.
3.3. Прекратяване на съсобственост върху УПИ – VІІІ-3483, кв.178 между Община Пещера и Васил Лазаров Костадинов.
3.4. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009-2013година.
3.5. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2009година.
3.6. Приемане на “Отчет за изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за атмосферния въздух 2003-2010 год. и актуализация в Плана за действие към Общинската програма за управление КАВ 2003 – 2010 година.
3.7. Покупко –продажба на недвижим имот – частна собственост – земеделска земя с начин на трайно ползване – нива.
3.8. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински фонд за инвестиционни цели в здравеопазването и придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.
3.9. Предоставяне на земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ за изпълнение на проект “Реконструкция на участък от общински път PAZ 1181 от км 40 + 657 до км 43 + 153, с дължина 2 496 м.”
3.10. Промяна на месечните възнаграждения на общинските съветници и председателя на Общински съвет Пещера.
4. Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069