Сряда, 17 Апр 2024
Вие сте тук: Начало ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 21 Февруари 2024г. 10:41ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 02. 2024г. / понеделник / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Доклад на Община Пещера за 2022 г. - 2023 г. в изпълнение на Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030).
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

2. Информация за дейността на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда-Кризисен център гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Мария Чешмеджиева, Управител на Кризисен център гр. Пещера

3. Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Аксения Лулова – Директор на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера

4. Информация за дейността на дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Соня Бурова, Директор на Дневен център пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера

5. Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Маргарита Радева – Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера

6. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024 г. - 2025 г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

7. Одобряване на проект за ПУП-ПП за определяне на кабелна линия 1Кv от съществуващо електромерно табло, свързано с извод „Б" на БКТП „Синия Кайнак" до ново ЕТ, монтирано пред поземлен имот с идентификатор 56277.3.69 по КККР на гр. Пещера, местност „Узун Драгасия", гр. Пещера, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Кръстьо Танков- Гл. архитект на Община Пещера

8. Предоставяне право на безвъзмездно ползване на общински терен за монтиране на Метален склад за инвентар за нуждите на гражданин с физическо увреждане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

9. Намаляване на началната цена и провеждане на нови търгове за продажба на трупи за бичене.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

10. Даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 56277.4.18 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

11. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.659 по ПУП на с. Радилово с Павлинка Тодорова Велева.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

12. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 61371.501.566 по ПУП на с. Радилово с Величка Петрова Стаматова .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

13. Даване съгласие за изменение границите на Поземлен имот с идентификатор 61371.519.36 и поземлен имот с идентификатор 61371.519.32.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

14. Даване съгласие за разделяне на Поземлен имот с идентификатор 36124.502.19 и на поземлен имот с идентификатор 56277.502.34.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

15. Предоставяне на имот-частна общинска собственост за нуждите на Читалище "Развитие-1873", гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

16. Кандидатстване на Община Пещера в кампания 2024 на Проект «Красива България».
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева- Началник на отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки"

17. Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи за 2024г. в трасфер за други целеви разходи за финансиране на неотложни текущи ремонти на сгради публична общинска собственост.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

18. Отпускане на краткосрочен безлихвен заем на „Автобусен транспорт-Пещера" ЕООД гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

19. Закупуване на сметосъбирачен автомобил с вместимост 24 кубика със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

20. Даване на разрешение за поставяне на бюст- паметник на Георги Кьосеиванов.
Докладва: Стефан Балабанов – общински съветник

21. Питания.

С уважение,

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069