Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало ЗАПОВЕД № 151
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАПОВЕД № 151 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 01 Март 2024г. 09:18ч.

ЗАПОВЕД

№ 151

гр. Пещера 29.02.2024 г.

 

   В изпълнение на Решение №34/25.01.2024 г. като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:
   1.1. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №527/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.2. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №528/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.3. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №531/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.


   1.4. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №532/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.5. Самостоятелен обект в сграда, с площ 22,75 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър Раков” №35, ет.1, самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №533/28.03.2016 г. Начална тръжна месечна наемна цена 147,88 лв. без ДДС, депозит за участие 14,79 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
   1.6. Метален павилион №2, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.
   1.7. Метален павилион №5, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.
   1.8. Метален павилион №7, с площ 10 кв.м., намиращ се в района на Общински пазар гр.Пещера, монтиран в Поземлен имот 56277.503.9739, представляващ част от улица „Петър Раков“, съгласно приложената скица-извадка от кадастралната карта на гр.Пещера, при начална тръжна месечна наемна цена 65,00 лв. без ДДС, депозит за участие 6,50 лв., срок на договора за наем – 5 години.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 22.03.2024 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.
3. Утвърждавам тръжна документация включваща:
   - заявление по образец;
   - декларации по образец;
   - проекти на договори за отдаване под наем;
4. Утвърждавам тръжна документация за всеки от имотите. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите, която се закупува до 16 часа на 21.03.2024 г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).
5. Депозитите за участие в търговете следва да се внасят до 17:00 часа на 21.03.2023 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
Код на Общинска банка: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедите за обявяване на спечелилите участници.
7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 21.03.2023 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена за всеки от имотите.
9. Определям задължителни документи за участие в търга:
   1) Заявление за участие по образец
   2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие. За физическите лица – представя се на документ за самоличност при подаване на документите за участие в съответния търг.
   3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
   4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
   5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
   6) Документ за закупени тръжни книжа.
   7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2.
10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №1 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
................................................................................................................................
12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилият участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС при сключването на договора. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит да се прилага към досието на наемателя.
14. Условията на търга, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник.
15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на видно място в управлението на ОП „Паркинги и пазари” гр. Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.
16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069