Четвъртък, 30 Май 2024
Вие сте тук: Начало О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - ПИ 61371.515.259
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - ПИ 61371.515.259 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 1 от АП
Понеделник, 11 Март 2024г. 12:34ч.

Община Пещера на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Kv“ за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Kv, която ще се намира в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово, общ. Пещера към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща подстанция 220 Kv „Алеко“/п/ст 220 Kv „Алеко“/ в частта му за землищата от община Пещера“.
Проектът с пълна текстова и графична част на ПУП-ПП се намира за разглиждане и обществен достъп всеки работен ден в стая № 11, ет. 2 в сградата на община Пещера, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до кмета на общината в едномесечен срок от обнородване на обявлението в „Държавен вестник“.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069