Четвъртък, 30 Май 2024
Вие сте тук: Начало ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 22 Март 2024г. 10:03ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 03. 2024г. / сряда / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за изпълнението на програмата за престъпността и подобряване на обществения ред през 2023г. на РУ Пещера.
Докладва: Гл.инспектор Камен Радев, Началник на РУ Пещера


2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Златанова- Секретар на МКБППМН

3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2024 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов – Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

4. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Пещера за 2024г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2023-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Диана Балканджиева, Главен експерт ,,Образование"

5. Информация за състоянието на спорта в община Пещера и отчет за дейността на спортните клубове през 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Костадин Кехайов, Главен специалист „Младежки и спортни дейности"

6. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев- Председател на Общински съвет- Пещера

7. Приемане на Отчет за 2023г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик за периода 2021-2028г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

8. Приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Пещера за периода 2023-2028г., и на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

9. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Гълъбина Карамитрева – Зам. кмет на Община Пещера

10. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов- директор на ОП"ЧПОИ"

11. Създаване на 2 щатни бройки финансирани със средствата от собствените приходи на Община Пещера, във функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", група „А" „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство", дейност 604 „Осветление на улици и площади" към общинска администрация гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

12. Поемане на дългосрочен кредит от финансова институция за нуждите на „ Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера.
Докладва: Васко Тилев –ВрИД Управител на „Автобусен транспорт - Пещера"ЕООД

13. Поемане на кредит от финансова институция за нуждите на ВКС ЕООД гр. Пещера.
Докладва: Васил Батаклиев –ВрИД Управител на „ВКС"ЕООД

14. Даване на съгласие Община Пещера да кандидатства с проектно предложение: „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление в с. Радилово и с. Капитан Димитриево, община Пещера" по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2), Компонент 4 „Нисковъглеродна Икономика", Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление", от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева – Началник отдел ЕФОП

15. Изграждане на трасе за кабелна линия, захранваща битова сграда в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1046.1 по КККР на гр. Пещера, местност "Голяма страна", гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Община Пещера.

16. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен за зарядна станция за електрически автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

17. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл. специалист «Общинска собственост, наеми».

18. Избор на Заместник председател на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Васил Филев
Председател на Общински съвет- Пещера

19. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера за мандат 2023-2027г.
Докладва: Васил Филев
Председател на Общински съвет- Пещера

20. Приемане на поименен списък на съдебни заседатели за Районен съд -Пещера и съдебни заседатели за Окръжен съд –Пазарджик.
Докладва: Кристина Диманина
Председател на Временната комисия

21. Питания.

С уважение,

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069