Петък, 12 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявяване на Част I на избирателните списъци-Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Април 2009г. 17:10ч.

З А П О В Е Д

№ 239
24.04.2009 год.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и чл.44, ал.1, т.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация

З А П О В Я Д В А М :

1.В срок до 27 април 2009 година да се извърши обявяване на Част I на избирателните списъци на видно място в районите на съответните избирателни секции, а там където няма подходящи места, избирателните списъци да се поставят на сградата на Общинска администрация, както следва:

№ НА
СЕКЦИЯ МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ МЯСТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

1 НУ “Михаил Куманов” Бизнес център кв.”Луковица”

2 НУ “Михаил Куманов” Бизнес център кв.”Луковица”

3 ОУ”Любен Каравелов” Сградата на Общинска администрация

4 ОУ”Любен Каравелов” ОУ”Любен Каравелов”

5 ОУ”Любен Каравелов” ОУ”Любен Каравелов”

6 ОУ”Любен Каравелов” ОУ”Любен Каравелов”

7 ОУ”Любен Каравелов” Сградата на Общинска администрация

8 Помещение – част от имот на джамийското настоятелство
Ул.Сабахатин Али”№6 Сградата на Общинска администрация

9 ОУ”Патриарх Евтимий” Сградата на Общинска администрация

10 НУ”Михаил Каролиди” Сградата на Общинска администрация

11 ОУ”Патриарх Евтимий” Сградата на Общинска администрация

12 ОУ”Патриарх Евтимий” Сградата на Общинска администрация

13 СОУ”Св.Климент Охридски” СОУ”Св.Климент Охридски”

14 СОУ”Св.Климент Охридски” СОУ”Св.Климент Охридски”

15 ПГ по ХВТ “Ат.Ченгелев” ПГ по ХВТ “Ат.Ченгелев”

16 НУ”Михаил Каролиди” Магазин за хранителни стоки на РПК на ул.”Ал.Стамболийски”

17 ОУ”П.Р.Славейков” Сградата на Общинска администрация

18 ОУ”П.Р.Славейков” Сградата на Общинска администрация

19 ОУ”П.Р.Славейков” ОУ”П.Р.Славейков”

20 ОУ”П.Р.Славейков” ОУ”П.Р.Славейков”

21 Бивш търговски обект в двора на МБАЛ “Проф.Д.Ранев” Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”

22 Офиса на ОББ в кв.”Изгрев” Цех за обувки в кв.”Изгрев” (бивш магазин “Идеан”

23 НУ “Михаил Куманов” Кв.”Луковица”, ул.”Свобода” , магазин на Асен Николов Йорданов

2.В срок до 12 май 2009 година да се извърши обявяване на Част II на избирателните списъци на посочените в предходната т.1 места.
3.Кметът на кметство Радилово да определи със заповед местата за обяваяване на избирателните списъци – Част I и Част II за избирателни секции 26 и 27 – Радилово. Заповедта да се сведе до знанието на жителите на село Радилово.
4.Кметът на кметство Капитан Димитриево да определи със заповед местата за обявяване на избирателните списъци – Част I и Част II за избирателна секция № 28 – Капитан Димитриево. Заповедта да се сведе до знанието на жителите на село Капитан Димитриево.
5.За обявяване на списъците, в с.Радилово и с.Капитан Димитриево да ми се докладва писмено с приложена справка за местата на поставянето им до 27 април 2009 година.
6.Съгласно чл.35, ал.1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или на кметството. Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината. Заявленията се приемат от Общинска администрация най-късно 7 дни преди изборния ден (30 май 2009 година).
7.За определените места за обявяване на избирателните списъци да се направят съобщения чрез местните медии и интернет-страницата на Общината.Копие от заповедта да се постави на Информационното табло на Общинска администрация.

Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете на кметства Радилово и Капитан Димитриево, началник отдел “ГРАО” в община Пещера за сведение и изпълнение.


К М Е Т :/п/
/С.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069