Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Април 2024г. 09:30ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 04. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция социално подпомагане – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2023г.
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024г.

Докладва: Димитър Попов, Директор на
Дирекция «Социално подпомагане» гр. Пещера

2. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

3. План за действие на Община Пещера за периода 2024-2027 г. за изпълнение на Стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите в област Пазарджик (2022-2030)
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

4. Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2023 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

5. Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2025 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев- Главен експерт „Социални дейности и интеграция"
6. Определяне на представител на Общинския съвет в Комисия за провеждане на процедура по избор на носители на отличия в областта на образованието, културата, науката, изкуството, журналистиката, по повод 24 май.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера – Диана Балканджиева, Главен експерт „Образование".

7. Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народните читалища в Община Пещера през 2023г.
Докладват: Председателите на Народните читалища

8. Отчет за дейността на „ВКС" –ЕООД - гр. Пещера за 2023 година.
Докладва: Васил Батаклиев, ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера

9. Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов Директор на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

10. Отчет за дейността на ОП „ Паркинги и пазари" за 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Дачев,
Директор на ОП „ Паркинги и пазари"

11. Отчет за дейността на ОП „Обредни дейности"за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Делев,
Директор на ОП „Обредни дейности"

12. Отчет за дейността на „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.
Докладва: Васко Тилев , ВрИД Управител „Автобусен транспорт- Пещера" ЕООД.

13. Отчет на бюджета на Общината за 2023година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023г. и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

14. Питания.

С уважение,

ВАСИЛ ФИЛЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069