Сряда, 29 Ное 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

27 редовно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Април 2009г. 11:59ч.

На 30.04.2009 г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе двадесет и седмото редовно заседание на Общински съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет за икономическите резултати от дейността на ЕООД ”ВКС” гр.Пещера за 2008г.
ДОКЛАДВА: Вр.И.Д.Управител на “ВКС” инж. Методи Попов
2.Отчет за дейността на “Инфрастойпродукт” ЕООД за 2008г.
ДОКЛАДВА: Вр.И.Д. Управител на “Инфрастойпродукт” ЕООД Иван Спиров
3. Текущи.
3.1. Доклад на Комисията назначена по Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с откритата процедура по приватизация на 51% от капитала на “МЦ” ЕООД Пещера чрез публично оповестен конкурс и определяне на участник спечелил конкурса.
ДОКЛАДВА: Председателя на ОбС Пещера
3.2. Доклад на Комисията назначена ...........

по Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с откритата процедура по приватизация на 51% от капитала на “МБАЛ Проф.Д.Ранев” ЕООД Пещера чрез публично оповестен конкурс и определяне на участник спечелил конкурса. ДОКЛАДВА: Председателя на ОбС Пещера
3.3. Приемане на дружествен договор на “МЦ” ЕООД Пещера.
ДОКЛАДВА: Председателя на ОбС Пещера
3.4. Приемане на дружествен договор на “МБАЛ Проф.Д.Ранев” ЕООД Пещера.
ДОКЛАДВА: Председателя на ОбС Пещера
3.5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински фонд за инвестиционни цели в здравеопазването и придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.6. Отмяна на Решение №272/30.01.2009година на Общински съвет град Пещера, във връзка с постъпило писмо с изх.№ 190/26.02.2009 година на Районна прокуратура – гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

3.7. Кандидатстване на Община Пещера с Проект за кандидатстване за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортен обект – Градски стадион.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.8. Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговската дейност на територията на община Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.9. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.10. Откриване на Общински детски комплекс /обслужващо звено по Закона за народната просвета/ в град Пещера за учебната 2009/2010г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.11. Определяне на основно месечно възнаграждение на Кмет на община и кметове на кметства към 01.01.2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.12.Одобряване на организационно – функционалната структура на общинска администрация.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.13. Продажба на поземлен имот №012286 и поземлен имот № 012179 в м.”Узун Драгасия”, землище на гр. Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.14. Обявяване на част от имот № 019003 в м. “Копривец” от публична общинска в частна такава.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3.15. Актуализиране на обосновката за безвъзмездно придобиване на имот – публична държавна собственост и имоти – частна държавна собственост с местонахождение в кв.17 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА:Кметът наОбщината
3.16. Отказ за придобиване на имоти по предложение на РПК”Петър Велев” гр.Пещера /писмо вх.№ 91-04-1/21.04.2009г. /
ДОКЛАДВА: Кметът на Община
3.17. Отдаване под наем на общинско жилище на Почетния гражданин на град Пещера Павел Груев Кънев. ДОКЛАДВА:Председателя на ОбС Пещера
4. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069