Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД - 332 - Откривам процедура за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Април 2024г. 10:40ч.

ЗАПОВЕД

№ 332

   гр. Пещера24.04.2024 г.

           В изпълнение на Решение №74/27.03.2024 г. и Решение №75.27.03.2024 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера

НАРЕЖДАМ :

          

        1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

           1.1. Терен за поставяне на зарядно устройство за електро автомобили и три паркоместа в кв.21, ул. „Михаил Такев“ 144 в имот 56277.501.9654 с обща площ 55 кв.м. съгласно утвърдената Схема по чл. 56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 185,30 лв. без ДДС. Срок на договора за наем - 10 години.

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №709/09.01.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 лв. без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.3.Сграда с площ 7 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална тръжна месечна наемна цена 45,50 без ДДС, депозит за участие 4,55 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

         2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

На 17.05.2024 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.    

3. Утвърждавам тръжна документация включваща:

   -заявление по образец;

   - декларации по образец          

   - проект на договор за отдаване под наем

   - текст на обявата за провеждане на публичните търгове

            4. Утвърдената тръжнадокументация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 16.05.2024г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).

5. Размерът на депозита за участие в търговете следва да се внася до 17:00 часа на 16.05.2024 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

            Код на Общинска банка: SOMBBGSF

            Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021

         6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.

            7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 16.05.2024 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.

          8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.

       9. Определям задължителни документи за участие в търга:

          1) Заявление за участие по образец

            2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК), изписан на плика, с който се подават документите за участие в търга.

          3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата напровеждане на търга.

         4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.

           5) Документ за внесен депозит за участие в търга.

          6) Документ за закупени тръжни книжа.

         7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

           10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №1 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

    11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

...............................................................................................................................

     12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключат при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

   13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.

      14. Обявата за търговете да се публикува в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пещера.

 15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на видно място в управлението на ОП „Паркинги и пазари” гр. Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.

    16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069