Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси СЪОБЩЕНИЕ - за датата, час и място на провеждане на конкурс
СЪОБЩЕНИЕ - за датата, час и място на провеждане на конкурс Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

08.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за датата, часът и мястото на провеждане на  конкурса за длъжността Началник отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ към Община Пещера

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 328/23.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

  • решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 16.05.2024г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: Закон за социалните услуги, Закон за хората с увреждания, Закон за личната помощ, Закон за закрила на детето, Закон за предучилищното и училищно образование, Закон за достъп до обществена информация, Закон за противодействие на корупцията, Закон за защита на личните данни, Закон за защита от дискриминация, Закон за физическото възпитание и спорта, Закон за младежта, Закон за културното наследство, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, касаещи дейността на конкурсната длъжност.

  • интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 16.05.2024г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност.

Председател на Конкурсната комисия:  /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069