Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

14.05.2024

 

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

за провеждането на конкурса за длъжността - Началник отдел „Електрически мрежи и транспорт“към Община Пещера

1.Начин на провеждане на конкурса

 • Тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера.
  • интервю.

2. Коефициенти по чл. 34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/НПКПМДСл/

 • За теста           - коефициент 4
 • За интервюто - коефициент 5

3. Провеждане на тест по чл. 33, ал.1 от НПКПМДСл: дата на провеждане на 16.05.2024г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17. Изготвят се три варианта на тест със затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 30 въпроса. За всеки въпрос са формулирани три варианта на отговор, от които само един верен. Време за решаване на теста е 1/един/ астрономически час.

4. Система за определяне на резултатите, минимален резултат от интервюто и минимален резултата при който кандидатите се допускат до интервю:

 • Брой на въпросите във всеки от трите варианта на теста            - 30
 • Коефициент на теста/с който се умножава резултата от теста/  -   4
 • Коефициент на резултата от интервюто                                        -   5
 • Минимален резултат за успешно издържано интервю                -   4,00
 • Минимален резултат от теста за допускане до интервю             -   4,20

/70 на сто от въпросите, равняващи се на 21 правилни отговора/

 • Схема за оценка на теста – затворени въпроси с един възможен верен отговор:
Брой верни отговори Оценка
21 4.20
22 4.40 
23 4.60 
24 4.80 
25 5.00 
26 5.20 
27 5.40 
28 5.60 
29 5.80 
30 6.00 

 • Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 въпроса, с минимална оценка – 4.20;
 • Максималният брой верни отговори е 30, като максималната оценка която кандидатът може да получи е 6;

Тестът ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността от следните нормативни актове:

Наредба № 3 от 9.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 16-116 от 8.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, Наредба № 31 от 1999г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС, Наредба № 32 от 1999г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му, Закон за обществените поръчки, Закон за достъп до обществена информация, Закон за противодействие на корупцията, Закон за защита на личните данни, Закон за защита от дискриминация, Закон за държавния служител, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация и други нормативни документи, касаещи дейността на конкурсната длъжност.

Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста, от 15,30 часа в заседателна зала на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17. Информация за резултатите от проведения тест ще се получат лично в 15,15 часа на 16.05.2024г., в заседателна зала на Общинска администрация – пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

Провеждане на интервю по чл.42, ал.1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5, съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, които са необходими за изпълнение на длъжността. Минималния резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „оценка 4 – в голяма степен отговаряна изискванията за длъжността“.

При оценяване на компетентностите съгласно приложение № 5 към чл.42, ал. 4 от НПКПМДСл се извършва по 5- степенна скала. Формираната средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на Конкурсната комисия:    /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069