Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Май 2009г. 15:56ч.

Съобщение


Проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”

На 12.01.2009 година Кметът на Община Пещера- Стелиян Варсанов подписа Договор № 58-131-C181 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» съфинансирана от Европейския фанд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейката общност за реализацията на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.

Проектът се реализира от Община Пещера и е на обща стойност 1 476 380.00 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Основната цел на настоящия проект за ........


техническа помощ е осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”.
В рамките на проекта се предвижда:
 Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи” за инвестиционния проект;
 Разработване на пред-инвестиционно проучване по смисъла на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
 Разработване на технически и работни проекти в съответствие с изискванията на наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията за дейностите, включени в инвестиционния проект;
 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
 Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”
 Осигуряване на информация и публичност;
 Одит на проекта;
 Подкрепа за организацията и управлението на проекта;
Реализацията на техническата помощ за подготовката на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера” ще способства за реализацията на главната стратегическа цел на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура” и една от стратегическите цели на програмата, насочена към опазване и подобряване състоянието на водните ресурси.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България”

www.ope.moew.government.bg

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069