Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

17.05.2024г.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ КЪМ ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 1. 1.Начин на провеждане на конкурса
 • Тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера.
  • интервю.
 1. 2.Коефициенти по чл. 34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/НПКПМДСл/
 • За теста           - коефициент 4
 • За интервюто - коефициент 5
 1. Провеждане на тест по чл. 33, ал.1 от НПКПМДСл: дата на провеждане на 20.05.2024г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.

Изготвят се три варианта на тест със затворени въпроси, с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 30 въпроса. За всеки въпрос са формулирани три варианта на отговор, от които само един верен. Време за решаване на теста е 1/един/ астрономически час.

 1. 4.Система за определяне на резултатите, минимален резултат от интервюто и минимален резултата при който кандидатите се допускат до интервю:
 • Брой на въпросите във всеки от трите варианта на теста              - 30
 • Коефициент на теста/с който се умножава резултата от теста/     -   4
 • Коефициент на резултата от интервюто                                          -   5
 • Минимален резултат за успешно издържано интервю                  -   4,00
 • Минимален резултат от теста за допускане до интервю               -   4,20

/70 на сто от въпросите, равняващи се на 21 правилни отговора/

 • Схема за оценка на теста – затворени въпроси с един възможен верен отговор:
Брой верни отговори Оценка
21 4.20
22 4.40 
23 4.60 
24 4.80 
25 5.00 
26 5.20 
27 5.40 
28 5.60 
29 5.80 
30 6.00 
 • Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 21 въпроса, с минимална оценка – 4.20;
 • Максималният брой верни отговори е 30, като максималната оценка която кандидатът може да получи е 6;

Тестът ще включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността от следните нормативни актове:

Закон за устройство на територията, АПК, ЗМСМА, Закон за държавния служител, Закон за общинската собственост, и други.

Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе непосредствено след получаване на резултатите от теста, от 15,30 часа в заседателна зала на Общинска администрация – Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17. Информация за резултатите от проведения тест ще се получат лично в 15,15 часа на 20.05.2024г., в заседателна зала на Общинска администрация – пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17.

Провеждане на интервю по чл.42, ал.1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5, съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, които са необходими за изпълнение на длъжността. Минималния резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто е „оценка 4 – в голяма степен отговаряна изискванията за длъжността“.

При оценяване на компетентностите съгласно приложение № 5 към чл.42, ал. 4 от НПКПМДСл се извършва по 5- степенна скала. Формираната средноаритметична оценка се изчислява с точност до стотни.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Председател на Конкурсната комисия:    /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069