Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало СЪОБЩЕНИЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Май 2024г. 15:39ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


   Общински съвет гр. Пещера прие Решение № 70/27.03.2024 г., с което възложи на управителя на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера да проведе избор на кредитна институция, във връзка с поемане на дълг за банков кредит с максимален размер до 50 000 /петдесет хиляди/ лева, с вид и цел на дълга – револвиращ кредит предназначен за закупуване на дълготрайни материални активи и оборотни средства без гратисен период за лихвени и амортизационни плащания. Кредитът да бъде гарантиран от общината чрез издаване на безусловна общинска гаранция.

Съгласно чл. 39 от Закона за общинския дълг, гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на ЗОД. Според чл. 40, ал. 1 от ЗОД, общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗОД, кметът на общината ще внесе в общинския съвет предложението за поемане на дълг чрез издаване на общинска гаранция за обезпечение както следва:

Безусловна общинска гаранция с бенефициент Общинска банка АД, покриваща задълженията на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД по предоставяния от Общинска банка АД банков кредит в размер 50 000 лева, издадена от Община Пещера, по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при следните условия:

- Срок на валидност на гаранцията – не по-кратък от 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „„Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД;

- Условие за предявяване на искане от страна на Общинска банка АД за плащане по гаранцията - „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД не е извършило плащане, пълно или частично, на която и да е погасителна вноска по главница и/или начислени лихви и/или такси/комисионни или друго дължимо плащане в съответствие с условията по договора за кредит, за което Общинска банка АД уведомява писмено;

- Срок на извършване на плащане по гаранцията – в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от Общинска банка АД, че е настъпило основание за плащане по гаранцията, в което освен основанието се посочва и изискуемата сума.

Параметрите и условията на кредитната сделка са:

Вид кредит: Револвираща кредитна линия

Цел: револвиращ кредит предназначен за оборотни средства и закупуване на дълготрайни материални активи и без гратисен период за лихвени и амортизационни плащания

Размер на кредита: до 50 000 (Петдесет хиляди) лева.

Срок на кредита: 12 месеца от датата на сключване на Договора за банков кредит, с опция за удължаване за още два 12-месечни периода, като опцията е валидна при подадено искане от страна на Кредитополучателя и положително становище на Компетентните органи на Банката след извършване на преглед на експозицията, икономическата свързаност и финансовото състояние на Кредитополучателя, с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни

Начин на погасяване:

Главница: Чрез намаляващи лимити, като дългът по заемната сметка следва да се занижава, както следва:

-       В края на 8-ми месец лимитът се занижава с 10 000 лв.- от 50 000 лв. на 40 000 лв.

-       в края на 9-ия месец лимитът се занижава с 10 000 лв. – от 40 000 лв. на 30 000 лв.

-       в края на 10-ия месец лимитът се снижава с 10 000 лв. – от 30 000 лв. на 20 000 лв.

-       в края на 11-ия месец лимитът се снижава с 10 000 лв. – от 20 000 лв. на 10 000 лв.

-       в края на 12-ия месец – окончателно погасяване.

Лихва: Ежемесечно, в деня на олихвяване на Банката

Лихвен процент за редовен дълг: 6 M EURIBOR плюс надбавка от 1.50 пункта, мин. 5.00% годишно. Шестмесечен EURIBOR, се определя на базата на публикуваните на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG стойности в деня на подписване на договора за кредит.

Наказателна надбавка за просрочена главница: Договореният лихвен процент плюс наказателна надбавка от 10 пункта

Неустойка за просрочие на лихви: 0,5 % за всеки ден просрочие върху просрочената сума.

Краен срок на погасяване: Последния ден от 12-тия месец от датата на подписване на Договора за кредит, с опция за удължаване за още два 12-месечни периода, като опцията е валидна при подадено искане от страна на Кредитополучателя и положително становище на Компетентните органи на Банката след извършване на преглед на кредитната експозицията, икономическата свързаност и финансовото състояние на Кредитополучателя.

Такса предсрочно погасяване: при погасяване със собствени средства - без такса

При всички останали случай 4% върху предсрочно погасената сума

Такси:

-Такса за проучване и анализ- съгласно Тарифата на Банката

-Комисионна управление- съгласно Тарифата на Банката

-Комисионна ангажимент- съгласно Тарифата на Банката

Срок за усвояване (период): В срок до един ден преди крайният срок за погасяване на кредита, при следните намаляващи лимити:

-       в края на 8-ми месец лимитът се занижава с 10 000 лв.- от 50 000 лв. на 40 000 лв.

-       в края на 9-ия месец лимитът се занижава с 10 000 лв. – от 40 000 лв. на 30 000 лв.

-       в края на 10-ия месец лимитът се снижава с 10 000 лв. – от 30 000 лв. на 20 000 лв.

-       в края на 11-ия месец лимитът се снижава с 10 000 лв. – от 20 000 лв. на 10 000 лв.

-       в края на 12-ия месец – окончателно погасяване.

Обезпечение:

Безусловна общинска гаранция с бенефициент Общинска банка АД, покриваща задълженията на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД по предоставяния от Общинска банка АД банков кредит в размер 50 000 лева, издадена от Община Пещера, по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при следните условия:

- Срок на валидност на гаранцията – не по-кратък от 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД;

- Условие за предявяване на искане от страна на Общинска банка АД за плащане по гаранцията - „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД не е извършило плащане, пълно или частично, на която и да е погасителна вноска по главница и/или начислени лихви и/или такси/комисионни или друго дължимо плащане в съответствие с условията по договора за кредит, за което Общинска банка АД уведомява писмено;

- Срок на извършване на плащане по гаранцията – в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от Общинска банка АД, че е настъпило основание за плащане по гаранцията, в което освен основанието се посочва и изискуемата сума.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
Дата и място на провеждане на обсъждането 23.05.2024 г. 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера – гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17
Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя Общински център за услуги от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите могат да се изпращат на електронната поща на общината е-mail-  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в Общински център за услуги на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на официалната електронна страница на Община Пещера: www.peshtera.bg

С поканата се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници,  общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Лице за контакти:
Кръстина Андреева – директор дирекция „ФЧР”

С уважение,

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (Spravka.pdf)СПРАВКА[ ]358 Kb
Download this file (Протокол.pdf)ПРОТОКОЛ[ ]273 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069