Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало СЪОБЩЕНИЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Май 2024г. 15:40ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Общински съвет гр. Пещера прие Решение № 71/27.03.2024 г., с което възложи на управителя на ВКС ЕООД гр. Пещера да проведе избор на кредитна институция, във връзка с поемане на дълг за банков кредит с максимален размер 140 000 /Сто и четиридесет хиляди/ лева, с вид и цел на дълга – до 36 месеца, с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни.Изискване на банката е кредитът да бъде гарантиран от общината чрез издаване на безусловна общинска гаранция.

Съгласно чл. 39 от Закона за общинския дълг, гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на ЗОД. Според чл. 40, ал. 1 от ЗОД, общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗОД, кметът на общината ще внесе в общинския съвет предложението за поемане на дълг чрез издаване на общинска гаранция за обезпечение както следва:

Безусловна общинска гаранция с бенефициент Общинска банка АД, покриваща задълженията на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера по предоставяния от Общинска банка АД банков кредит в размер 140 000 лева, издадена от Община Пещера, по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при следните условия:

- Срок на валидност на гаранцията – не по-кратък от 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера;

- Условие за предявяване на искане от страна на Общинска банка АД за плащане по гаранцията - „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера не е извършило плащане, пълно или частично, на която и да е погасителна вноска по главница и/или начислени лихви и/или такси/комисионни или друго дължимо плащане в съответствие с условията по договора за кредит, за което Общинска банка АД уведомява писмено;

- Срок на извършване на плащане по гаранцията – в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от Общинска банка АД, че е настъпило основание за плащане по гаранцията, в което освен основанието се посочва и изискуемата сума.

Представена е оферта за кредит от „ОБЩИНСКА БАНКА” АД. С оферта банка уведомява „ВКС“ ЕООД за параметрите и условията на одобрената кредитна сделка, а именно:

Вид кредит: Револвираща кредитна линия

Цел: предназначен за оборотни средства без гратисен период за лихвени и амортизационни плащания

Размер на кредита: до 140 000 (Сто и четиридесет хиляди) лева.

Срок на кредита: 12 месеца от датата на сключване на Договора за банков кредит, с опция за удължаване за още два 12-месечни периода, като опцията е валидна при подадено искане от страна на Кредитополучателя и положително становище на Компетентните органи на Банката след извършване на преглед на експозицията, икономическата свързаност и финансовото състояние на Кредитополучателя, с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни

Начин на погасяване:

Главница: Чрез намаляващи лимити, като дългът по заемната сметка следва да се занижава, както следва:

-       в края на 9-ия месец лимитът се занижава с 35 000 лв. – от 140 000 лв. на 105 000 лв.

-       в края на 10-ия месец лимитът се снижава с 35 000 лв. – от 105 000 лв. на 70 000 лв.

-       в края на 11-ия месец лимитът се снижава с 35 000 лв. – от 70 000 лв. на 35 000 лв.

-       в края на 12-ия месец – окончателно погасяване.

Лихва: Ежемесечно, в деня на олихвяване на Банката

Лихвен процент за редовен дълг: 6 M EURIBOR плюс надбавка от 1.50 пункта, мин. 5.00% годишно. Шестмесечен EURIBOR, се определя на базата на публикуваните на страниците на EURIBOR & EONIA FIXINGS в BLOOMBERG стойности в деня на подписване на договора за кредит.

Наказателна надбавка за просрочена главница: Договореният лихвен процент плюс наказателна надбавка от 10 пункта

Неустойка за просрочие на лихви: 0,5 % за всеки ден просрочие върху просрочената сума.

Краен срок на погасяване: Последния ден от 12-тия месец от датата на подписване на Договора за кредит, с опция за удължаване за още два 12-месечни периода, като опцията е валидна при подадено искане от страна на Кредитополучателя и положително становище на Компетентните органи на Банката след извършване на преглед на кредитната експозицията, икономическата свързаност и финансовото състояние на Кредитополучателя.

Такса предсрочно погасяване: без такса

Такси:

-Такса за проучване и анализ- съгласно Тарифата на Банката

-Комисионна управление- съгласно Тарифата на Банката

-Комисионна ангажимент- съгласно Тарифата на Банката

Срок за усвояване (период): В срок до един ден преди крайният срок за погасяване на кредита, при следните намаляващи лимити:

         до 9 месеца от датата на договора за кредит – до 140 000 лв.

         до 10 месеца от датата на договора за кредит – до 105 000 лв.

         до 11 месеца от датата на договора за кредит – до 70 000 лв.

         до 12 месеца от датата на договора за кредит – до 35 000 лв.

Обезпечение:

Безусловна общинска гаранция с бенефициент Общинска банка АД, покриваща задълженията на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера по предоставяния от Общинска банка АД банков кредит в размер 140 000 лева, издадена от Община Пещера, по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при следните условия:

- Срок на валидност на гаранцията – не по-кратък от 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера;

- Условие за предявяване на искане от страна на Общинска банка АД за плащане по гаранцията - „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера не е извършило плащане, пълно или частично, на която и да е погасителна вноска по главница и/или начислени лихви и/или такси/комисионни или друго дължимо плащане в съответствие с условията по договора за кредит, за което Общинска банка АД уведомява писмено;

- Срок на извършване на плащане по гаранцията – в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от Общинска банка АД, че е настъпило основание за плащане по гаранцията, в което освен основанието се посочва и изискуемата сума.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.
Дата и място на провеждане на обсъждането 23.05.2024 г. 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера – гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17
Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя Общински център за услуги от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите могат да се изпращат на електронната поща на общината е-mail-  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и в Общински център за услуги на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на официалната електронна страница на Община Пещера: www.peshtera.bg

С поканата се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници,  общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Лице за контакти:
Кръстина Андреева – директор дирекция „ФЧР”

С уважение,

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (SPRAVKA.pdf)СПРАВКА[ ]357 Kb
Download this file (Протокол.pdf)ПРОТОКОЛ[ ]273 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069