Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 356 от 10.06.2009 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 10 Юни 2009г. 19:34ч.
ЗАПОВЕД

№ 356
Гр.Пещера 10.06.2009 г.


Относно: Определяне на местата за поставяне на
агитационни материали


На основание чл. 58, ал.3 от ЗИНП, чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и Решение № НС-30/12.05.2009 г. на ЦИК

ЗАПОВЯДВАМ :

1.ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера, както следва:
а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;
б) клубове и помещения ползвани от политическите партии и коалиции.
2.ЗАБРАНЯВАМ:
2.1.Поставянето на агитационни материали на сгради ...........

и имоти – публична общинска собственост (административни сгради, училища, детски заведения, читалища, Общински културен дом, музей е др.под.).
2.2.Поставянето на агитационни материали на сгради на общинските търговски дружества (“ИСП”ЕООД, “ВКС”ЕООД, МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД, “Медицински център”ЕООД), както и на обекти частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др.под.
2.3.Използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.
3.Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др.под., които не са общинска собственост може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота.
4.При констатирано поставяне на агитационни материали в нарушение на настоящата заповед, както и при неизпълнение на задължението за премахването им в 3-дневен срок след датата на произвеждане на изборите ще се търси административно-наказателна отговорност от виновните лица по реда на ЗИЧЕПРБ. За нарушения на чл.6а от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, приета от Общински съвет гр.Пещера ще се налагат санкциите, предвидени в нея.
5.Стриктното спазване на настоящата заповед възлагам на местните ръководства на политическите партии и коалиции.
6.Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали.
7.Заповедта да се съобщи по реда на чл.61, ал.2 и ал.3 от Административно процесуалния кодекс.

Копие на настоящата заповед са се постави на информационното табло на Общинската администрация, на интернет-страницата на Община Пещера и да се отпечата във в. “Родопска искра”.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Пещера.
Копие от заповедта да се връчи на секретаря на община Пещера и на кметовете на кметства.К М Е Т : /П/
/СТ.ВАРСАНОВ/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069