Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

30 редовно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Юни 2009г. 16:41ч.
На 26.06.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе тридесето
редовно заседание на Общински съвет, с проект за ДНЕВЕН РЕД :
1. Информация за ученическото здравеопазване в общинските учебни заведения за учебната 2008/2009 година.
ДОКЛАДВА:Кметът на Общината
2. Отчет за изпълнението на Общински план за действие за изпълнение на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за учебната 2008/2009г.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
3. Информация за подготовката на общинските училища и детски заведения за новата учебна 2009/2010 година.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4. Текущи.
4.1. Приемане годишен финансов..........
отчет към 31.12.2007г. и 31.12.2008г. на Медицински център.
ДОКЛАДВА: Управителя на “Медицински център”
4.2 Приемане годишен финансов отчет към 31.12.2008г. на МБАЛ”Д.Ранев”.
ДОКЛАДВА:Управителя на МБАЛ ”Проф. Д.Ранев” ЕООД
4.3. Прекратяване на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV-ПП “Братя Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ от 2706,00 кв.м, ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.4. Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, представляващ УПИ ХІV- ПП”Бр.Горови” в кв.82 по плана на гр.Пещера, с площ 2706,00кв.м., ведно с изградените в него четириетажна масивна производствена сграда, с разгъната застроена площ 4430,00 кв.м и едноетажна спомагателна сграда, със застроена площ 30,00 кв.м.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.5. Продажба на поземлен имот № 022006 в местн.”Друма”, землище на град Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.6. Приемане на цени за доплащане върху разликата между разгънатата застроена площ и застроена площ с учредено право на строеж върху общинска земя.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината

4.7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.8. Допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.9. Поемане на общински дълг към “Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на междинни плащания по сключен договор.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.10. Прекратяване на сключения договор между Община Пещера и В-к “Пещерска Марица”.
ДОКЛАДВА:Георги Стоилов
Общински съветник
4.11. Приемане на декларация за признаване на геноцида над арменския народ
ДОКЛАДВА: Георги Стоилов
Общински съветник
4.12. Допълване на списъка на правоимащите на транспортни разходи.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.13. Продажба на имот ”здравна служба”- ТПКИ ”Бр.Горови”,УПИ -ХVІІІ, кв.82 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общ
4.14. Продажба на магазин №7, намиращ се в пететажна сграда, УПИ ІІ – жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.15. Обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд на собственици или техни наследници, притежаващи земеделски земи.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.16. Промяна разпределението на общинските жилища според тяхното предназначение, приемане на пазарни оценки и продажбата им.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.17. Отказ на Община Пещера като собственик да изкупи 5 кв.м. от имот с пл.№ 721, за който е отреден УПИ – VІІІ -721 в кв.56 по плана на с.Радилово и който е предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица с осови точки 274-275.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
4.18. Отказ на Община Пещера като съсобственик да придобие 1/6 идеална част от дворно място, находящо се на ул. “ Христо Цикалов” № 1- г. Пещера, УПИ – 1764 в кв. 107 по плана на град Пещера, целият с площ 954 кв. м.
ДОКЛАДВА: Кметът на Общината
5. Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069