Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 29 Юни 2009г. 14:02ч.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

ОБЯВЯВА

1. Откривам провеждане на публични търгове с явно наддаване на 21.07.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имотr-частна общинска собственост, както следва:
1.1.Урегулиран поземлен имот УПИ-ХІ-производствена дейност в кв.28 по ПУП на гр.Пещера с площ от 6445,00 кв.м при начална тръжна цена 82485,00 лв. без ДДС от 10.00 часа. Граници и съседи на имота:изтокУПИ-ХІІ-произв.дейност в кв.28, запад-УПИ-І-ХВК и УПИ-ІХ-безвр.промишл. в кв.28, север-УПИ-ІV-ДДЗ “А.Иванов” в кв.25.
1.2. Поземлен имот №125016 с площ от 5,197 дка в местн. ”Широките ливади”, землище гр.Пещера, начин на трайно ползване-нива, при начална тръжна цена 41600.00 лв. от 11.00 часа. Граници и съседи на имота: имот №125001, имот №000301, имот №124026.
1.3. Поземлен имот №012286 с площ от 0,111 дка в местн. ”Узун Драгасия”, землище гр.Пещера, начин на трайно ползване-нива, при начална тръжна цена 1130.00 лв. Граници и съседи на имота: имот №012208, имот №012145, имот №012131 и имот №012287 от 14.00 часа.
1.4. Поземлен имот №012179 с площ от 0,169 дка в местн. ”Узун Драгасия”, землище гр.Пещера, начин на трайно ползване-временно неизползвана нива, при начална тръжна цена 1730.00 лв. от 15.00 часа. Граници и съседи на имота: имот №012264, имот №012156, имот №10001 и имот №012131 и имот №012140.
2. Утвърждавам тръжна документация.........

която може да се закупи всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 10.07.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 20.07.2009 г.
4. Определям документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 20.07.2009г.
6. Допускам оглед на обектите до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069