Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Публични търгове Печат Е-поща
Вторник, 28 Юли 2009г. 15:31ч.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А


О Б Я В Я В А

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване на 25.08.2009 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за продажба на имоти-частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №022006, местн.”Друма”, землище на гр.Пещера с площ от 93,713 дка при начална тръжна цена 22500,00 лв. върху която не се начислява ДДС при граници и съседи на имота: Поземлен имот /ПИ/ №012208, ПИ №022008, ПИ №022005, ПИ №022001 от 9.30 часа.
1.2. Магазин №7 с площ от 21,26 кв.м, намиращ се на етаж сутерен в пететажна сграда на ул. “Д-р Петър Цикалов” №41А, УПИ ІІ-жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр.Пещера при граници и съседи: север-изба №6, изток-Блок А1, юг-двор, запад-Магазин №6 при начална тръжна цена 18860,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 3930,42 лв.от 10.00 часа.
1.3. Апартамент №6 с площ от 77,89 кв.м, находящ се на ул.”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А2, при граници и съседи: при граници и съседи: изток-ап.№5, запад-коридор, север-двор, юг-коридор при начална тръжна цена 43350,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9034,14лв. от 10 30 часа.
1.4. Апартамент №7, с площ от 47,020 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-блок А,, запад-ап.№8, север-коридор, юг-двор, при начална тръжна цена 26170,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 5453,83 лв. От 11.00 часа.
1.5. Апартамент №8, с площ от 81,50 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-ап.№7, запад-ап.№9, север-коридор, юг-двор при начална тръжна цена 45360,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 9453,02 лв. от 11.30 часа.
1.6. Складово помещение №1 с площ от 28,45 кв.м, ет.1, ул.” Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-Скл.пом.№2, запад-ап.№5, север-блок А1, юг-коридор при начална тръжна цена 4930,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1027,41 лв. От 13,30 часа.
1.7. Складово помещение №2 с площ от 30,21 кв.м, ет.1, ул. ”Д-р Петър Цикалов” №41А, блок А-2, при граници и съседи: изток-блок А1, запад-скл.пом.№1, север-блок А1, юг-коридор при начална тръжна цена 5380,00 лв., върху която се начислява ДДС в размер на 1121,19 лв. От 14,00 часа.
1.8. Апартамент №5, с площ от 45,97 кв.м, ет.1, ул.” Симон Налбант” №46 при граници и съседи: север-ап.№4, изток-двор, юг-ап.№6, запад-стълбищна клетка ведно с прилежащото му избено помещение №16 при начална тръжна цена 20120,00 лв., върху която не се начислява ДДС от 14,30 часа.
2. Тръжна документация може да се закупи.......

всеки ден след публикуване на обявата до 17:00 ч. на 14.08.2009 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена да постъпят в касата на Общината или по сметка IBAN-BG87SOMB91303332970201; BIC SOMBBGSF при Общинска банка, офис Пещера до 17:00 ч. на 21.08.2009 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект и Удостоверение за актуално състояние в случай, че се кандидатства като едноличен търговец или юридическо лице, регистрирани по реда на Търговския закон;
4.3. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения;
4.8. Изискванията по точка 4.2 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете да се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в Общинска Администрация до 17.00 часа на 24.08.2009г.
6. Оглед на обектите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на цената от спечелилите участници да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия търга само с парични средства.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216