Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Тридесет и второ заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 25 Август 2009г. 14:14ч.
На 28.08.2009г. от 9.00 часа в залата на Общински съвет ще се проведе ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Приемане отчета на бюджета на Община Пещера към 30.06.2009г.
Докладва: Кмета на общината
2.Текущи.
2.1.Отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнението на приетите актове на Общински съвет – гр.Пещера за периода януари- юни 2009 година.
Докладва: Кмета на общината
2.2.Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане в Община Пещера.
Докладва: Кмета на общината
2.3.Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Докладва: Кмета на общината
2.4.Промени по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи.
Докладва: Кмета на общината
2.5.Разглеждане и ...........

приемане на планово задание и опорен план за ОУП на
град Пещера.
Докладва: Кмета на общината
2.6.Утвърждаване на паралелки под определения минимален брой ученици по Наредба № 7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена в ОУ”П.Хилендарски” – с.Радилово и в ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” – с.Кап.Димитриево за учебната 2009-2010 година.
Докладва: Кмета на общината
2.7.Промяна на месечните такси за ползване на детски ясли и детски градини.
Докладва: Кмета на общината
2.8.Отдаване под наем на терени – публична общинска собственост за разполагане на павилиони за продажба на периодични печатни издания.
Докладва: Кмета на общината
2.9.Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Докладва: Кмета на общината
2.10.Предоставяне безвъзмездно право на ползване върху І-ви етаж от имот “Бивша транспортна къща” на СНЦ”Бизнес център Пещера.
Докладва: Кмета на общината
2.11.Отказ на Община Пещера като съсобственик да придобие Магазин – хранителни стоки “Червения квартал”, Магазин”Купена”, Механа “Калето”, Кафе-аперитив”Кавака”, Бирхале”Кавака”.
Докладва: Кмета на общината
2.12.Предоставяне на помещение – общинска собственост за офис на Фондация ”Фонд за превенция на престъпността – ИГА”
Докладва: Кмета на общината
3. Питания. 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069